Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM

Malwina Okulicz , Jacek Skorupski

Abstract

Growth in air traffic and increasing number of processed data along with it constitutes a major issue for effectiveness and safety of implementation of airport operations. In the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) which is regarded as an attempt to solve this problem, it is assumed that the improvement of the situation could be achieved by the better usage of re-sources and improved predictability of events. In this article analysis of possible interferences in A-CDM information flow was carried out. It aimed at searching for the most critical places in the structure of information flow, essential for appropriate implementation of operational processes at the airport. The information flow scheme between A-CDM partners was developed and then interferences applying Bow-Tie method were identified. The conducted analysis resulted in the catalogue of possible causes of interferences and effects triggered by them. This research shows that effectiveness of implementation of A-CDM might be strictly dependable on spotting the most important places generating interferences in the information flow and will allow the effective prevention of its consequences.
Author Malwina Okulicz (FT / DATE)
Malwina Okulicz,,
- Department of Air Transport Engineering
, Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol122
Pages81-95
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishA-CDM, bezpieczeństwo informacji, metoda Bow-Tie, operacje lotnicze, przepływ informacji, zakłócenia
Keywords in EnglishA-CDM, information security, Bow-Tie method, aircraft operations, data flow, interferences
Abstract in PolishWzrastający ruch lotniczy, a wraz z nim wzrastająca ilość przetwarzanych informacji stanowi poważny problem dla efektywnej i bezpiecznej realizacji operacji lotniskowych. W Systemie Wspólnego Podejmowania Decyzji (A-CDM), który jest próbą odpowiedzi na ten problem, przyjmuje się, że po-prawa sytuacji może być osiągnięta poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz lepszą przewidywalność zdarzeń. W artykule przeprowadzono analizę możliwych zakłóceń w przepływie informacji w ramach A-CDM. Jej celem było poszukiwanie najbardziej newralgicznych miejsc w strukturze przepływu informacji istotnych dla prawidłowej realizacji procesów eksploatacji portu lotniczego. Opracowano schemat przepływu informacji pomiędzy partnerami systemu A-CDM, a następnie zidentyfikowano zakłócenia z wy-korzystaniem metody Bow-Tie. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest katalog możliwych przyczyn zakłóceń oraz wywoływanych przez nie skutków. Badania te pokazują, że skuteczność wdrożenia A-CDM w porcie lotniczym może być silnie zależna od identyfikacji najważniejszych miejsc powstawania zakłóceń w przepływie informacji, która pozwoli na efektywne przeciw-działanie i zapobieganie ich skutkom.
URL https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-122
Languagepl polski
File
Malwina Okulicz_Jacek Skorupski.pdf of 15-03-2019
852.64 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 15-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 15-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back