Koncepcja realizacji projektu wysokospecjalistycznej platformy planowania cywilnego i r

Janusz Zawiła-Niedźwiecki , Marek Kisilowski

Abstract

As set forth in the Competition NCBiR 7/2015 assumptions, the aim of the project is “Development and implementation of the needs of government entities and organizational units KSRG highly advanced IT tools supporting civil emergency planning and rescue”. During the implementation, special attention is directed at two groups of beneficiaries of the project, ie. Public administration and National Rescue and Fire Fighting (KSRG), and civil emergency planning and rescue. Pursuant to the requirements of the Polish Act on civil crisis management planning is to ensure the readiness to take at a specific time, place and extent of organized, adequate to the situation and effective measures in accordance with prepared plans or improvise according to the tasks arising from the real threat. This is to ensure an acceptable level of safety by preparing and maintaining reliable and adequate capacity to respond to threats. The activities included in these response should be either organized at all levels according to the situation and should provide: effective administration in such a situation, implementing and maintaining the capacity to respond, ensure the implementation of the most important social and economic processes, securing a rational and timely assistance to victims of disaster and disasters, the rational use of human, financial and material. Such measures should ensure readiness to respond to any threat and in all conditions and the use of resources in any situation on the stretch as civilian and military. This requires continuous updating of documentation and process improvement of crisis management, which also allows you to conduct rational action at the level of the minimum cost of the human and financial material. One of the most important conditions for civil planning is also compliance with the requirement to engage appropriate resources and expertise to the specific situation. This ensures responsiveness to the lowest level necessary to respond and ensure the inclusion of all levels of government, institutions, organizations and businesses, and all residents. Rescue, the second area of the project objectives, it is generally understood as the means and methods of saving lives and helping people in hazardous conditions, as well as serving saving or securing equipment, rooms and other goods. Design works are carried out for the needs of public administration and organizational units of the KSRG, whose task is to integrate the rescue operations undertaken in the case of threats to life, health, property or the environment, the ministry established to provide assistance and social organizations of such profile.
Author Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM / CMS)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Chair of Management Systems
, Marek Kisilowski (FoM / CMP)
Marek Kisilowski,,
- Chair of Management Processes
Journal seriesSecurity Economy & Law. Scientific Journal for Students and PhD. Candidates, ISSN 2353-0669
Issue year2016
Vol2016
No2
Pages74-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpubliczne zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, ratownictwo
Keywords in Englishpublic crisis management, civil emergency planning
Abstract in PolishZgodnie z przedstawionymi w Konkursie NCBiR 7/2015 założeniami, celem projektu jest „Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych KSRG wysoko zaawansowanego narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie cywilne i ratownictwo”. W trakcie realizacji szczególna uwaga jest skierowana na dwie grupy beneficjentów projektu, tj. na administrację publiczną i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) oraz na planowanie cywilne i ratownictwo. Zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowanie cywilne ma zapewniać gotowość podjęcia w określonym czasie, miejscu i zakresie zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji i efektywnego działania zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do zadań wynikających z rzeczywistego zagrożenia. Ma to na celu zapewnienie akceptowanego poziomu bezpieczeństwa przez przygotowanie i utrzymanie wiarygodnych i adekwatnych do zagrożeń zdolności reagowania. Działania składające się na wspomniane reagowanie, powinny mieć charakter zorganizowany na wszystkich szczeblach administracji odpowiednio do zaistnia- łej sytuacji oraz powinny zapewniać: skuteczne administrowanie w takiej sytuacji, wdrażanie i utrzymywanie zdolności reagowania, gwarantowanie realizacji najważniejszych procesów społecznych i gospodarczych, zabezpieczenie racjonalnej i terminowej pomocy ofiarom klęsk i katastrof, racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Takie działania powinny zapewniać gotowość sprostania każdemu zagrożeniu i w każdych warunkach oraz wykorzystanie zasobów w dowolnej sytuacji na odcinku tak cywilnym, jak i militarnym. Wymaga to ciągłego uaktualniania dokumentacji i doskonalenia procesu zarządzania kryzysowego, co pozwala również na prowadzenie racjonalnych działań na poziomie minimalnych kosztów ludzkich i finansowo-materiałowych. Jednym z najistotniejszych warunków planowania cywilnego jest również przestrzeganie wymogu angażowania stosownych zasobów i kompetencji do określonej sytuacji. Gwarantuje to reagowanie na najniższym koniecznym poziomie administracji publicznej oraz gwarantuje włączenie do systemu wszystkich poziomów władzy, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych oraz wszystkich mieszkańców. Ratownictwo, czyli drugi obszar celów projektu, jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr. Prace projektowe są realizowane na potrzeby administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych KSRG, którego zadaniem jest integracja działań ratowniczych, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, przez służby powołane do niesienia pomocy oraz organizacje społeczne o takim profilu.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?