Study on the thermal analysis of group composition of pitch-polymer compositions

Grzegorz Makomaski , Janusz Zieliński

Abstract

In this work, the study results of physicochemical properties of pitch-polymer compositions and thermal properties of components insoluble in quinoline and toluene of pitch-polymer compositions by differential scanning calorimetry (DSC) were presented. The raw materials used in this study were coal-tar pitch and waste poly(ethylene terephthalate) (PET). Pitch-polymer compositions containing form 10 to 50 wt.% waste polymer were prepared in the conditions allowing to obtain homogeneous and stable mixtures. The components were homogenized in the 260°C, during 0.5h. Modification of coal-tar pitch with waste polymer significantly influences the physicochemical properties and group composition of the bitumen. Addition of waste PET into coal-tar pitch caused increase of softening point and decomposition temperature, the amount of components insoluble in toluene and quinoline, while coking value in pitch-PET compositions decreased. The analysis of DSC curves of group composition of the pitch-polymer compositions found that, in the group composition of the compositions, the dominant role was played by the macromolecules of PET. On DSC curves of components insoluble in toluene and quinoline it was found transitions characteristic of poly(ethylene terephthalate).
Author Grzegorz Makomaski ICh
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
, Janusz Zieliński ICh
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
Pages69-69
Publication size in sheets0.3
Book 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder. Seminar Materials, 2016, Instytut Chemii, Politechnika Warszawska Filia w Płocku , ISBN 978-83-910119-5-9, 138 p.
Keywords in PolishPak węglowy, poli(tereftalan etylenu), kompozycje pakowo-polimerowe, składniki grupowe, różnicowa kalorymetria skaningowa
Keywords in EnglishCoal-tar pitch, poly(ethylene terephthalate), pitch-polymer compositions, group composition, differential scanning calorimetry
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych kompozycji pakowo-polimerowych oraz właściwości termicznych składników nierozpuszczalnych w chinolinie i toluenie układów bitumiczno-polimerowych za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej. Do badań wykorzystano pak węglowy i odpad poli(tereftalanu etylenu). Kompozycje pakowo-polimerowe, zawierające od 10 do 50% mas. odpadu polimeru, sporządzano w warunkach umożliwiających otrzymanie mieszanin homogenicznych i stabilnych, tj. w temperaturze 260°C, w czasie 0,5 h. Modyfikacja paku węglowego odpadem poli(tereftalanu etylenu) wpływała w znaczący sposób na właściwości fizykochemiczne i skład bitumu. Dodatek odpadu PET do paku węglowego spowodował zwiększenie temperatury mięknienia i rozkładu, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie oraz zmniejszenie liczby koksowania. Analiza krzywych DSC składników grupowych kompozycji pakowo-polimerowych wykazała, że w składnikach grupowych kompozycji dominującą rolę odgrywały makrocząsteczki odpadu PET. Na krzywych DSC składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie widoczne były przemiany charakterystyczne dla poli(tereftalanu etylenu).
Languageen angielski
File
Makomaski_Study on the thermal analysis of group composition of the pitch-polymer compositions.pdf 271.74 KB
Score (nominal)0
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back