Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika

Jolanta Podedworna , Zbigniew Heidrich , Andrzej Kulig , Grzegorz Stańko

Abstract

The article presents the results of the analysis of the impact of sewage treated from the WWTP in Pruszków, respectively before and after the modernization of the facility, for a change in the chemical pollution of the Utrata river below the discharge of sewage. For two strictly defi ned time intervals, the amounts of treated wastewater, concentration values and loads listed in the applicable water permit were analyzed for pollutants in sewage entering WWTP and in treated wastewater, obtained wastewater treatment effi ciency in relation to the analyzed indicators, as well as the water quality in the measurement cross-section before and after the discharge wastewater. The obtained characteristics of the state of chemical pollution of water in both the Utrata river cross-sections were referred to the applicable regulations regarding the method of assessing the quality of surface water bodies. Subsequently, conclusions regarding the maintenance or change of the water quality class of the analyzed receiver after the sewage discharge from the WWTP in Pruszków were formulated. The discussion of the material collected and presented in the paper takes into account characteristic for the analyzed case of the WWTP in Pruszków and the Utrata river the low dilution rate of discharged sewage with the receiver’s waters, the fact of the change after the WWTP modernization of the measurement cross-section object after the discharge of sewage, introduced changes in the legal regulations. The methodology developed and described can be used to assess the impact of other developed and / or modernized wastewater treatment plants on the quality of water being receivers of treated wastewater.
Author Jolanta Podedworna (FEE / DWSWT)
Jolanta Podedworna,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Zbigniew Heidrich (FEE / DWSWT)
Zbigniew Heidrich,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Andrzej Kulig (FEE / CEP)
Andrzej Kulig,,
- Chair of Environmental Protection
, Grzegorz Stańko
Grzegorz Stańko,,
-
Other language title versionsEvaluation of the ecological effect of the modernization and extension of the WWTPS for the needs of post-implementation analysis - methodological issues and case study for the impact of treated sewage on water quality of receiver
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol92
No3
Pages99-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena oddziaływania, odbiornik ścieków, ścieki oczyszczone
Keywords in Englishimpact assessment, wastewater receiver, wastewater treated
Abstract in PolishW referacie przedstawiono wyniki analizy wpływu ścieków oczyszczanych z oczyszczalni w Pruszkowie, odpowiednio przed i po modernizacji obiektu, na zmianę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód rzeki Utraty poniżej zrzutu ścieków. Dla dwóch ściśle przyjętych przedziałów czasowych przeanalizowano ilości oczyszczanych ścieków, wartości stężeń i ładunki określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i w ściekach oczyszczonych, uzyskiwaną efektywność oczyszczania w odniesieniu do analizowanych wskaźników, a także jakość wód odbiornika w przekroju przed i za zrzutem ścieków. Uzyskaną charakterystykę stanu zanieczyszczenia chemicznego wód Utraty w obu przekrojach pomiarowych odniesiono do obowiązujących przepisów w zakresie sposobu oceny jakości jednolitych części wód powierzchniowych, formułując następnie wnioski dotyczące utrzymania lub zmiany klasy jakości wody analizowanego odbiornika po doprowadzeniu doń ścieków z oczyszczalni w Pruszkowie. Dyskusja zebranego i przedstawionego w referacie materiału uwzględnia charakterystyczny dla analizowanego przypadku oczyszczalni w Pruszkowie i rzeki Utraty niski stopień rozcieńczenia odprowadzanych ścieków wodami odbiornika, fakt zmiany po modernizacji obiektu przekroju pomiarowego za zrzutem ścieków, a także wprowadzone zmiany w przepisach prawnych. Wypracowana i opisana metodyka postępowania może być wykorzystywana do oceny wpływu innych rozbudowywanych lub/i modernizowanych oczyszczalni ścieków na jakość wód będących odbiornikami ścieków oczyszczonych.
DOIDOI:10.15199/17.2018.3.5
URL http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=7791
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back