Problematyka rozliczeń za użytkowanie mocy biernej

Sławomir Bielecki

Abstract

The reactive power is a technical term characterizing alternative current circuits and having no direct equivalent in mechanics. The presence of power and energy of a reactive character is necessary for proper functioning of many energy receivers. Reactive power is also a factor having influence on proper operation of networks and power systems and, like active power, should be balanced on an ongoing basis.Transmission of reactive power can cause negative effects causing particularly reduction of efficiency (energy efficiency) of energy supply to endusers and is reflected in provisions included in the current national legislation concerning energy efficiency (Energy Efficiency Improvement Act). But the problem of proper fees formation for reactive power utilization as well as conducting of clearing of accounts for generation and consumption of power and reactive energy in power systems seems to be unsolved so far. It is indicated by criticisms expressed about the presently used ¬clearing methods that are different in various countries, various ideas of fees shaping and, what is more, various concepts concerning the definition of the term „reactive power” itself. Presented are here selected problems relating to clearing of accounts for reactive power utilization and a review of the presently used methods and new proposals. Special attention is called to the necessity of making a complex arrangement of this issue, especially in the context of intelligent networks implementation and development of prosumer installations, creation of competitive energy market, current problems related to energy efficiency improvement and electric energy rational management.
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesEnergetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN 0013-7294, (B 4 pkt)
Issue year2015
No11(737)
Pages702-705
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność energetyczna, moc bierna, rozliczenia za pobór i generację mocy biernej
Keywords in Englishenergy efficiency, reactive power, clearing of accounts for reactive power generation and consumption
Abstract in PolishMoc bierna jest wielkością techniczną, charakteryzującą obwody elektryczne prądu przemiennego, niemającą swojego bezpośredniego odpowiednika w mechanice. Obecność mocy i energii o charakterze biernym jest konieczne do prawidłowego działania wielu odbiorników energii. Moc bierna jest również wielkością wpływającą na prawidłową pracę sieci oraz systemów elektroenergetycznych i podobnie, jak moc czynna powinna być na bieżąco bilansowana. Przesył mocy biernej może powodować negatywne skutki, w szczególności wpływające na obniżenie sprawności (efektywności energetycznej) dostarczania energii do odbiorców, wyrazem świadomości czego są zapisy w krajowym prawodawstwie z zakresu efektywności energetycznej (Ustawa o efektywności energetycznej). Problem odpowiedniego kształtowania opłat za użytkowanie mocy biernej oraz prowadzenia rozliczeń za pobór i generację mocy i energii biernej w systemie elektroenergetycznym wydaje się być dotąd nierozwiązany. Świadczą o tym ¬krytyczne głosy w stosunku do obecnie stosowanych metod rozliczania, obowiązujące w różnych krajach odmienne sposoby takich rozliczeń, różne propozycje kształtowania opłat, a co więcej różne koncepcje definiowania samego pojęcia mocy biernej. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z tematyką prowadzenia rozliczeń za użytkowanie mocy biernej, przegląd obecnie stosowanych metod i nowych propozycji, zwracając uwagę na konieczność uporządkowania zagadnienia, zwłaszcza w kontekście wdrażania sieci inteligentnych i rozwoju instalacji prosumenckich, tworzenia konkurencyjnego rynku energii, aktualnej problematyki poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego gospodarowania energią elektryczną.
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2019-04-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back