Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA

M. Dobiszewska , Justyna Kuziak , Piotr Paweł Woyciechowski , Maja Kępniak

Abstract

Asphalt mixture production results in formation of significant amount of by-product (ca. 5% of aggregate mass) in the form of mineral powder. Properties of this powder depend on the type of aggregate used in production. A problem of utilization of this by-product is solved partially by Asphalt Batch Mix Plant, which can use a small amount of the powder in MMA production. But huge amounts of this waste are collected on landfills or are used in land reclamation. Published research results, which concerns basalt waste powder, indicate that this by-product can be a valuable component of cement concrete. It can be used as an effective substitute of part of fine aggregate. Such a modification results in densifying of concrete matrix, which leads to improving of durability. Results published in the papers [4,5] show that it is possible to increase compressive strength due to the concrete modification with basalt waste powder, while technological properties of mix are not worsened. The present study shows the effect of partial replacement of fine aggregate by basalt waste powder on major aspects of concrete durability. The influence of such a modification of concrete composition on frost resistance, carbonation and chloride ion diffusion was inves-tigated, as well as the effect on compressive and flexural strength. Results of tests show that replacement of sand by waste basalt powder in amount of up to 20% improves concrete durability
Author M. Dobiszewska
M. Dobiszewska,,
-
, Justyna Kuziak (FCE / ICE)
Justyna Kuziak,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Maja Kępniak (FCE / ICE)
Maja Kępniak,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903]
Issue year2016
Vol33
No63/1/1
Pages115-122
Publication size in sheets0.5
Conference62 Konferencja naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB , 11-09-2016 - 16-09-2016, Krynica, Polska
Keywords in Polishpył odpadowy, trwałość, mrozoodporność, karbonatyzacja, dufuzja jonów chlorkowych, zagospodarowanie odpadów
Keywords in Englishdust waste, durability, freeze resistance, carbonation, ion chloride diffusion, waste management
Abstract in PolishPrzygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej jego części, jako wypełniacza w MMA. Jednak duża ilość odpadu składowana jest na wysypiskach, bądź też używana jest w rekultywacji terenu. Opublikowane wyniki badań wskazują, że odpad ten może stanowić cenny składnik betonów cementowych. Może on być stosowany jako efektywny za-miennik części kruszywa drobnego. Rezultatem takiej modyfikacji jest doszczelnienie struktury betonu, co prowadzi do zwięk-szenia jego trwałości. Rezultaty badań [4, 5] wskazują, że modyfikacja betonu odpadowym pyłem bazaltowym korzystnie wpływa na wytrzymałość betonu, a cechy technologiczne mieszanki betonowej nie ulegają istotnemu pogorszeniu. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad głównymi aspektami trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazalto-wym. Zbadany zostanie wpływ takiej modyfikacji na wytrzymałość, mrozoodporność, przebieg karbonatyzacji i dyfuzję jonów chlorkowych. Rezultaty badań wskazują, że zastosowanie pyłu bazaltowego, jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego w ilości do 20%, wpływa na zwiększenie trwałości betonu
DOIDOI:10.7862/rb.2016.12
Languagepl polski , pl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-06-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?