Wpływ procesu dezintegracji osadów ściekowych na efektywność procesu fermentacji metanowej - przegląd literaturowy

Agnieszka Garlicka , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd literatury na temat wpływu różnych metod dezintegracji osadów ściekowych na proces fermentacji metanowej. Wiadomości te zostały zestawione w tabelach zbiorczych, gdzie dla każdej z metod podano najważniejsze informacje odnośnie parametrów prowadzenia procesu dezintegracji oraz jego wpływu na proces fermentacji. Na ich podstawie można stwierdzić, że zastosowanie procesu dezintegracji osadów ściekowych przed komorami fermentacyjnymi przynosi szereg korzyści. M.in. obserwuję się znaczny wzrost produkowanego biogazu oraz zwiększenie stopnia przefermentowania osadów. Zalety te są istotnymi argumentami dla potencjalnych inwestorów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, ze względu na łatwy odzysk energii włożonej w proces w postaci energii odnawialnej.1. Wstęp Głównym celem prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowej jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko osadów ściekowych przy równoczesnym pozyskaniu wysokoenergetycznego gazu fermentacyjnego, stanowiącego źródło czystej energii [15,27]. Powszechnie wiadomym jest, że oczyszczalnie ścieków wykazują wysokie zapotrzebowanie na energię cieplną oraz energię elektryczną. Dlatego też wykorzystanie biogazu, powstałego w wyniku prowadzenia procesu stabilizacji beztlenowej, bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Pozwala ono na pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni, tj. wytworzenie ciepła do celów grzewczych oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do napędu urządzeń [27]. Ponadto oczyszczony biogaz może być sprzedawany do gazowych sieci miejskich oraz wykorzystywany jako paliwo dla pojazdów mechanicznych [32]. Jedną z metod, pozwalających na intensyfikację procesu fermentacji metanowej, jest dezintegracja osadów nadmiernych kierowanych do komór fermentacyjnych [5,6]. Ideą procesu dezintegracji jest fragmentacja kłaczków osadu czynnego, r [...]
Autor Agnieszka Garlicka (WIŚ / ZZWOŚ)
Agnieszka Garlicka
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Inne wersje tytułuThe impact of the disintegration process of sewage sludge on the efficiency of methane fermentation process - literature review
Tytuł czasopisma/seriiGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Tom91
Nr3
Paginacja103-109
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja osadów ściekowych, fermentacja metanowa, biogaz
Słowa kluczowe w języku angielskimdesintegration of sewage sludge
DOIDOI:10.15199/17.2017.3.6
URL https://www.sigma-not.pl/publikacja-104523-wp%C5%82yw-procesu-dezintegracji-osad%C3%B3w-%C5%9Bciekowych-na-efektywno%C5%9B%C4%87-procesu-fermentacji-metanowej-&
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?