Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego

Janusz Zawiła-Niedźwiecki , Marek Kisilowski

Abstract

The article is structured a scientific reflection on the background of the project of development of a national risk assessment methodology in the public crisis management, in essence methodical implementation, during which as a result of the confrontation approaches three research centers with a substantially different citation in the fields and disciplines, agreed solution to a certain degree of compromise, and some synergistic solutions. The expected outcome was a national risk assessment methodology in crisis management of the state. In addition, were developed about 20 scientific publications. The most important results of the research are: (a) indication discipline of management science as a platform for standardizing multidisciplinary approach to social logistics, (b) identify issues for further research, which should enrich the theory of social logistics, (c) proposal an "open" risk management methodology in crisis management of the state.
Author Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM / BITD)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Business Information Technology Department
, Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
Issue year2016
Vol2016
No3
Pages49-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, publiczne zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Keywords in Englishsocial logistics, public security, public crisis management, operational risk management
Abstract in PolishArtykuł jest uporządkowaną refleksją naukową na tle projektu opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, w swej istocie metodyczno-wdrożeniowego, w toku którego w wyniku konfrontacji podejść trzech ośrodków naukowych o zasadniczo odmiennym umocowaniu w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, uzgodniono rozwiązanie w pewnym stopniu kompromisowe, w pewnym zaś synergiczne. Projekt zaowocował szeregiem publikacji naukowych, ale przede wszystkim ważnymi obserwacjami, które powinny wzbogacić teorię logistyki społecznej oraz przemodelować teorię publicznego zarządzania kryzysowego. Najważniejszymi konkluzjami naukowymi są: (a) wskazanie dyscypliny nauk o zarządzaniu jako platformy normalizującej multidyscyplinarne podejście do logistyki społecznej, (b) wskazanie kierunków dalszych badań oraz (c) propozycja „otwartej” metodyki zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym państwa.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?