Zdjęcia lotnicze dla obszaru Polski realizowane w ramach programu modernizacji krajowego systemu informacji o terenie

Zdzisław Kurczyński

Abstract

According to the Agreement behveen the Polish Government and the Commission o f the European Union, the EU has granted ECU 5 mln under PHARE Programme entitled „Land Information System - Modernisation Programme ”. The Programme provides the support fo r the establishment o f a comprehensive flexible and up-to-date LIS. Poland is aware that this will be possible by introduction digital methods o f aerial photogrammetry as well as information technology in geodetic and cartographic practice. The main component o f The Programme is the aerial photography survey. During three years from 1995 until 1997 the whole area o f Poland will be covered by colour photography in the scale o f 1:26000, and additionally 17 selected towns in the scale 1:5000. This photographs are going to be used fo r the production and revision o f topographical maps and orthophotomaps in the scale o f 1:10000 (1:5000), or 1:1000fo r urban areas. Aerial Photography Programme is carried out by the Consortium Eurosense with Polish co-partners.' The processing and films checking is done by Polish service. The paper presents detailed parameters o f the aerial photography and current progress o f the Programme. This information is preluded by more general remarks concerning up-to-date technological issues in the aerial photography and their impact on photo quality.
Author Zdzisław Kurczyński (FGC / DPTSIS)
Zdzisław Kurczyński,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477, [2391-9477]
Issue year1997
Vol6
Pages31-44
Publication size in sheets1.55
Abstract in PolishZgodnie z porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej a Komisją Unii Europejskiej, UE przeznaczyła kwotę 5 min ECU na Program PHARE „ System Informacji Terenowej - Program Modernizacji Program je s t pomocą dla ustanowienia podstaw szeroko rozumianego i nowoczesnego LISu. Jesteśmy świadomi, że będzie to możliwe tylko przez szerokie wdrożenie numeiycznych metod fotogrametiycznych i technologii informatycznych do praktyki geodezyjnej i kartograficznej. Głównym komponenetm Programu są zdjęcia lotnicze. W okresie trzech lat od 1995 do 1997 roku, obszar całego kraju będzie p o b y ty kolorowymi zdjęciami w skali 1:26000, a dodatkowo 17 miast w skali 1:5000. Te zdjęcia mogą być wykorzystane m.in. do produkcji i aktualizacji map topograficznych i ortofotomap w skali 1:10000 (1:5000), oraz 1:1000 dla terenów zurbanizowanych. Program zdjęć lotniczych je s t realizowany przez konsorcjum Eurosense z polskimi partnerami. Obróbka fotograficzna i kontrola zdjęć je s t realizowana przez stronę polską. Referat prezentuje dane techniczne tych zdjęć i obecne zaawansowanie Programu. Informacja je st poprzedzona bardziej ogólnymi uwagami dotyczącymi obecnego poziomu techniki fotołotniczej i jego wpływu na jakość zdjęć.
Languagepl polski
File
arch_v6_1997_s31_kurczynski.pdf 4.51 MB
Score (nominal)4
Citation count*2 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?