Nitryfikacja – fakty i mity

Paula Piechna , Monika Żubrowska-Sudoł , Adam Muszyński

Abstract

Nitrification is one of the processes used in wastewater treatment. Its fi rst phase is conducted by ammonia-oxidizing microoganisms, while the second phase is led by nitrite oxidizing bacteria. Groundbreaking research results: the discovery of ammonia-oxidizing archaea and comammox bacteria (which are capable of performing two steps of nitrifi cation), allows an assumption that there are still unknowns concerning microorganisms in wastewater treatment plants. The importance of ammonia-oxidizing archaea and comammox in the nitrogen cycle in wastewater treatment plants has not yet been thoroughly analyzed. In this article, the most important information about the current state of knowledge regarding nitrifi cation is presented. Nitrifi cation process in wastewater treatment plants working in activated sludge, moving bed and hybrid technologies was characterized. Finally, the breakthrough scientifi c discoveries that took place in recent years were discussed.
Autor Paula Piechna (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Paula Piechna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Adam Muszyński (WIBHiIŚ / ZB)
Adam Muszyński
- Zakład Biologii
Inne wersje tytułuNitrification - facts and myths
Tytuł czasopisma/seriiGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Rok wydania2018
Tom92
Nr3
Paginacja91-94
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych4.55
Słowa kluczowe w języku polskimnitryfikacja, AOB, AOA, NOB, comammox
Słowa kluczowe w języku angielskimnitryfication, AOB, AOA, NOB, comammox
Streszczenie w języku polskimNitryfikacja jest jednym z procesów wykorzystywanym do oczyszczania ścieków. Jej pierwsza faza prowadzona jest przez mikroorganizmy utleniające amoniak, podczas gdy druga przez bakterie utleniające azotyny. Przełomowe wyniki badań: odkrycie archeonów utleniających amoniak oraz bakterii comammox (które zdolne są do prowadzenia obu faz nitryfi kacji), pozwalają przypuszczać, że wciąż istnieje wiele niewiadomych dotyczących mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków. Znaczenie archeonów utleniających amoniak i bakterii comammox w obiegu azotu w oczyszczalniach ścieków nie zostało jeszcze dokładnie przebadane. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje o aktualnym stanie wiedzy dotyczącym nitryfi kacji. Scharakteryzowano proces nitryfi kacji zachodzący w oczyszczalniach pracujących w technologii osadu czynnego, złoża ruchomego i technologii hybrydowej. Na koniec omówiono przełomowe odkrycia naukowe które miały miejsce w ostatnich latach.
DOIDOI:10.15199/17.2018.3.3
URL http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=7789
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?