Biogazownie dla odpadów komunalnych – część III. Efekty eksploatacyjne

Krystyna Lelicińska-Serafin , Urszula Pieniak

Abstract

Biogas plants for the municipal waste are characterized by the operating effects, which are expressed primarily by the efficiency of the fermentation (defined as the amount of produced biogas), the quality of the produced fermented mass (conditioning the possibility of its further use or need for disposal), environmental benefits (eg. reduction of the amount of biodegradable fractions directed to the landfills) and financial advantages (energy gain). The paper presents the amount and the composition of the biogas produced in the municipal solid waste treatment (decomposition) and various organic compounds contained in the municipal solid waste, the comparison of the rate of methane production as well as the characteristics of the selected substrate coming from the municipal waste in relation to biogas production. We discuss the operating effects in relation to the production of biogas coming from waste potentially treated in three types of installa¬tions - adapted for the big city, for a single-family household (for which the biogas system inspired by the products of Puxin and Biotech India companies was proposed) and for the farm (using both the waste from agriculture and the municipal waste). The use of biogas calculators was indicated. The possibilities of dealing with the fermented mass were presented. The benefits and the difficulties associated with the operation of a biogas plant for the municipal solid waste were shown.
Author Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE / CEP)
Krystyna Lelicińska-Serafin,,
- Chair of Environmental Protection
, Urszula Pieniak (FEE / CEP)
Urszula Pieniak,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No9
Pages349-352
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiogazownie, odpady komunalne, biogaz, eksploatacja, kalkulator biogazowy
Keywords in Englishbiogas plants, municipal solid waste, biogas, operation ,biogas calculators
Abstract in PolishInstalacje biogazowe dla odpadów komunalnych charakteryzują się efektami eksploatacyjnymi, które wyrażane są przede wszystkim poprzez sprawność fermentacji (określaną jako ilość produkowanego biogazu), jakość wytwarzanej masy pofermentacyjnej (warunkującej możliwość jej dalszego wykorzystania lub konieczność unieszkodliwiania), korzyści środowiskowe (np. redukcja ilości frakcji ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska) oraz finansowe (zysk energetyczny). W pracy przedstawiono ilość i skład biogazu powstającego w wyniku rozkładu odpadów komunalnych oraz różnych związków organicznych w nich zawartych, porównanie szybkości wytwarzania metanu, a także charakterystykę wybranych substratów pochodzących z odpadów komunalnych pod kątem produkcji biogazu. Omówiono efekty eksploatacyjne dotyczące produkcji biogazu z odpadów potencjalnie przetwarzanych w trzech rodzajach instalacji - przystosowanej dla dużego miasta, dla jednorodzinnego gospodarstwa domowego (dla którego zaproponowano układ biogazowni wzorowany na produktach firm Puxin oraz Biotech India) oraz dla gospodarstwa rolnego (z wykorzystaniem zarówno odpadów pochodzących z rolnictwa, jak i odpadów komunalnych). Wskazano zastosowania kalkulatorów biogazowych. Zaprezentowano możliwości postępowania z masą pofermentacyjną, przedstawiono korzyści oraz trudności związane z eksploatacją biogazowni dla odpadów komunalnych.
DOIDOI:10.15199/17.2016.9.8
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?