WYBRANE ASPEKTY TWORZENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NISKOENERGETYCZNEGO

Dorota Chwieduk , Michał Chwieduk

Abstract

The article presents selected results of calculations the energy performance of low energy building located near Warsaw. In the selected building solutions aimed at reducing the energy needs for space heating and demand for final and primary energy consumption are introduced. Considerations apply to the part of the energy performance characteristic of the building connected with space heating only. Results show, how much may the indices of energy consumption depend on the origin of the data (theoretical - standard or real – in-situ) used to determine the characteristics. Unfortunately actual methodology of calculation makes it impossible to cover all real operating conditions, especially these unconventional, what is the essence of creating low-energy buildings, and the more self-sufficient ones. Moreover, the determination of the demand for usable energy also makes it impossible to take into account relevant solutions of structure and materials used in a building. Total primary energy consumption for the building, obtained based on actual data (including domestic hot water demand) is 24.9 kWh/(m2year), and on the basis of theoretical data-48.54 kWh/(m2year). Both results indicate a low energy consumption in the building, but these values differ twice. It is therefore recommended in a case of a low energy building to use actual in-situ data of the building.
Author Dorota Chwieduk (FPAE / IHE)
Dorota Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Chwieduk (FPAE / IHE)
Michał Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsSOME ASPECTS OF DETERMINATION THE ENERGY CHARACTERISTICS OF LOW ENERGY BUILDINGS
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903]
Issue year2016
VolXXXIII
No63 (nr 4/2016)
Pages61-70
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudownictwo niskoenergetyczne, certyfikacja energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna budynku, budownictwo energooszczędne, odnawialne źródła energii
Keywords in EnglishLow-energy buildings, energy certification of buildings, energy performance of the building , energy efficiency in buildings , renewable energy sources
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej budynku niskoenergetycznego zlokalizowanego w okolicach Warszawy. Wybrany do rozważań budynek jest budynkiem jednorodzinnym, w którym zastosowano rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz pierwotnej do celów grzewczych. Budynek nie wymaga chłodzenia, ze względu na odpowiednią bryłę i strukturę oraz elementy zacieniające. Rozważania odnoszą się do części charakterystyki energetycznej budynku dotyczącej ogrzewania budynku i przedstawiają, jak znacznie mogą różnić się wskaźniki energochłonności w zależności od pochodzenia danych (teoretycznych – standardowych lub rzeczywistych - eksploatacyjnych) wykorzystywanych do wyznaczenia charakterystyki. Niestety obowiązująca metodyka obliczeniowa uniemożliwia uwzględnienie wszystkich rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, co jest istotą tworzenia budownictwa niskoenergetycznego, a tym bardziej samowystarczalnego. Co więcej również samo wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową także uniemożliwia uwzględnienie istotnych rozwiązań strukturalnomateriałowych budynku wpływających na rzeczywiste zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej dla analizowanego budynku, uzyskany na podstawie rzeczywistych danych (łącznie z zapotrzebowaniem na ciepło do c.w.u.) wyniósł 24,9 kWh/(m2rok), natomiast na podstawie danych teoretycznych 48,54 kWh/(m2rok). Oba wyniki wskazują na niskie zużycie energii w budynku, jednak wartości te różnią się dwukrotnie, chociaż dotyczą tego samego budynku. Zaleca się więc w przypadku budynków niskoenergetycznych wykorzystywania rzeczywistych danych eksploatacyjnych budynku.
DOIDOI:10.7862/rb.2016.248
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?