Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie dzielnicy Praga Południe

Agnieszka Turek , Aleksandra Radecka , Izabela Grzegorczyk

Abstract

The aim of the authors was to characterize and valorize industrial and post-industrial buildings situated in one of Warsaw’s districts – that of Praga Południe. The project also included analytical studies on planning, transport, functional, environmental and social aspects of this area. The final effect of the study comprised guidelines for the spatial plan of Kamionek – the chosen area of interest. The methods used in the study included analyses of documents (mainly planning ones) and publications on urban renewal in Praga Południe. The authors also made their own observations during field research and mapped the area, using geospatial analyses. The area of particular interest, that of Kamionek, was a housing estate in the north-west part of Praga Południe, with most of the post-industrial heritage of the district. Kamionek is a good area for comprehensive urban renewal, because of its enormous problems. These are the poor technical condition of buildings and infrastructure, the lack of green spaces, the complicated legal situation of post-industrial sites and the low level of inhabitants’ economic activity. Taking into account all of these, guidelines for future spatial development were defined. The authors suggested an improvement of the existing spatial development, use of the cultural values of Kamionek and the introduction of new functions for the development of the area.
Author Agnieszka Turek (FGC / CSMES)
Agnieszka Turek,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Aleksandra Radecka (FGC / DPTSIS)
Aleksandra Radecka,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Izabela Grzegorczyk (FGC / CSMES)
Izabela Grzegorczyk,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsThe issues of revitalization of post-industrial areas analysing the example of Praga Południe district in Warsaw
Journal seriesPROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, ISSN 1733-2435
Issue year2016
NoIV/2016
Pages165-182
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprzemysł, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, Warszawa
Keywords in Englishindustry, urban renewal, revitalization, post-industrial areas, Warsaw
Abstract in Polishtorów była diagnoza stanu obiektów przemysłowych i poprzemysłowych warszawskiej dzielnicy Praga-Południe oraz opracowanie strategii dalszych działań. Przygotowano studia analityczne badanego terenu pod kątem uwarunkowań planistycznych, komunikacyjnych, funkcjonalnych, przyrodniczych i społecznych, a także analizę SWOT, będącą podsumowaniem pozytywnych i negatywnych cech badanego terenu. Efektem badań są proponowane kierunki praktycznych działań i wytyczne do projektu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu analizowanej dzielnicy. Opracowano również rekomendacje dla kształtowania procesu rewitalizacji na tym obszarze. Głównymi metodami wykorzystanymi podczas opracowania były: kwerenda dokumentów prawnych (w tym zwłaszcza planistycznych) i literatury, badania terenowe oraz proste analizy geoprzestrzenne z kategorii algebry map, których wyniki zostały zaprezentowane w formie opracowań kartograficznych. Na podstawie badań wyodrębniono do szczegółowego opracowania os. Kamionek, położone w północno-zachodniej części Pragi-Południe i zawierające w swych granicach większość dziedzictwa poprzemysłowego tej dzielnicy. Ze względu na wielość problemów zidentyfikowanych na opisywanym obszarze (zły stan techniczny budynków i infrastruktury, brak zieleni urządzonej, skomplikowane uwarunkowania prawne zabytkowych obiektów poprzemysłowych oraz niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców) wymaga on rewitalizacji w jej kompleksowym wymiarze. Postulując rozwiązanie tych problemów, sporządzono wytyczne dla dalszego rozwoju tego obszaru, obejmujące m.in. uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego, wykorzystanie miejscowych walorów kulturowych oraz wprowadzenie nowych funkcji celem jego ożywienia gospodarczego.
Internal identifier152/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_Oświadczenie_Turek_Grzegorczyk_Radecka_Problematyka_rewitalizacji_152.pdf 669.78 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?