Synergiczne usuwanie biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej – istota procesu oraz doświadczenia własne

Katarzyna Sytek-Szmeichel , Jolanta Podedworna

Abstract

Jak powszechnie wiadomo usuwanie związków biogennych ze ścieków zabezpiecza odbiornik przed eutrofizacją. Mając na względzie coraz ostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych oraz związany z tym wzrost kosztów eksploatacyjnych, winniśmy szukać nowych, niekonwencjonalnych metod usuwania biogenów ze ścieków. Jednym z takich rozwiązań może być proces denitryfikacji defosfatacyjnej umożliwiający jednoczesne usuwa-nie związków azotu i fosforu bez konieczności dawkowania zewnętrznego źródła węgla. Pro-ces denitryfikacji defosfatacyjnej bazuje na zjawisku nadmiarowego wiązania ortofosforanów w warunkach anoksycznych prowadzonym przez specyficzne bakterie DPAO (denitrifying polyphosphate accumulating organisms) stanowiące część wszystkich bakterii PAO (polypho-sphate accumulating organisms). Mikroorganizmy odpowiedzialne za proces denitryfikacji defosfatacyjnej w warunkach anaerobowych pobierają i magazynują wewnątrz swoich komórek łatwo przyswajalne związki organiczne w postaci PHA, czemu towarzyszy uwalnianie z łańcuchów polifosforanowych ortofosforanów. W następującej bezpośrednio po beztlenowej, fazie anoksycznej zachodzi utlenianie zmagazynowanego PHA z wykorzystaniem jako akceptorów elektronów azotanów, które ulegają redukcji do azotu gazowego, z jednoczesnym magazyno-waniem energii w postaci polifosforanów (Kerrn-Jespersen, 1993). Zasada procesu jest więc zbliżona do klasycznej biologicznej defosfatacji z tą różnicą, że w przypadku denitryfikacji defosfatacyjnej proces ten zachodzi w warunkach beztlenowo-anoksycznych.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Katarzyna Sytek-Szmeichel (FEE / DWSWT)
Katarzyna Sytek-Szmeichel,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Jolanta Podedworna (FEE / DWSWT)
Jolanta Podedworna,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Pages97-98
Publication size in sheets0.3
Book Skoczko Iwona, Szatyłowicz Ewa (eds.): Książka streszczeń VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM”, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 124 p.
Keywords in Polishdenitryfikacja defosfatacyjna, PAO, DPAO, biologiczne usuwanie biogenów
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back