ZRÓWNOWAŻONA REWITALIZACJA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH

Wojciech Robert Terlikowski

Abstract

The revitalization process is strictly related to the idea of sustainable development in the construction industry, showing its interdisciplinarity. Diagnosis of a historic building, which is revitalized should take into account the interdisciplinary issues beyond the commonly accepted practice of the construction activities of technical diagnostics. An important element is the evaluation of the ability of the revitalization of the building, which is the sum of the availability of rehabilitation of building and value of its sustainability. Evaluation of the revitalization of the building thus provide a thorough knowledge of not only the technical and material value of the building, but also the intangible asset that is often an important added value, often overlooked in the diagnostic works. The evaluation (or at least estimate) of the ability of revitalization of public building, in the initial phase of investment, can help investors in making key investment decisions, noting the difficulty of the planned investment and revealing areas of potential profit and positive effects. The evaluation of revitalization can be carried out at different levels. Overall assessment can give an estimate of the ability of revitalization, revealing in the process of assessing the strengths and weaknesses of the revitalized building. Leading advanced interdisciplinary diagnostics, depending on the degree of detail and expertise, to evaluate the ability of revitalization may be more credible and give more objective results, which is not only the general estimate. The paper introduce the methodology for assessment of the revitalization of the historic building, giving the opportunity to assess the issues resulting from its sustainability
Author Wojciech Robert Terlikowski (FCE / ICE)
Wojciech Robert Terlikowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903]
Issue year2016
Vol33
No63/4
Pages531-538
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasady zrównoważonego rozwoju, rewitalizacja, zdolność rewitalizacyjna budynku
Keywords in Englishprinciples of sustainable development, revitalization, revitalization ability of the building
Abstract in PolishProces rewitalizacji jest ściśle związane z ideą zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ukazując jego interdyscyplinarność. Diagnostyka budynku zabytkowego, który jest rewitalizowany powinna uwzględniać zagadnienia interdyscyplinarne, wykraczające poza przyjęte powszechnie w praktyce budowlanej działania diagnostyki technicznej. Istotnym jej elementem może być ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku, będąca sumą zdolności rehabilitacyjnej budynku i wartości jego zrównoważenia. Ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku daje więc gruntowną wiedzę dotyczącą nie tylko wartości technicznej, materialnej budynku,ale również wartości niematerialnej, która często jest istotną wartością dodaną, pomijaną często w pracy diagnostycznej inżyniera. Określenie (lub przynajmniej oszacowanie) zdolności rewitalizacyjnej budynku użyteczności publicznej,w fazie wstępnej inwestycji, może pomóc inwestorowi w podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych, zwracając uwagę na trudności w planowanej inwestycji i ukazując obszary potencjalnych zysków i pozytywnych oddziaływań.Ocena zdolności rewitalizacyjnej może być prowadzona na różnych poziomach.Ogólnie przeprowadzona ocena może dać wartość szacunkową zdolności rewitalizacyjnej,ukazując w procesie oceny słabe i mocne strony rewitalizowanego budynku.Prowadząc zaawansowaną diagnostykę interdyscyplinarną, w zależności od stopnia jej szczegółowości i fachowości, ocena zdolności rewitalizacyjnej może być bardziej wiarogodna i dawać bardziej obiektywne wyniki, niebędące tylko ogólnym szacunkiem. Referat przedstawia metodykę określania oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, dającej możliwość oceny zagadnień wynikających z jego zrównoważenia
DOIDOI:10.7862/rb.2016.297
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?