Funkcja agregująca w przestrzennej analizie wielokryterialnej procesów przyrodniczych

Joanna Jaroszewicz , Katarzyna Rędzińska

Abstract

Planning decisions should be based on analyses of natural conditions performed as eco-physiographic studies. The key step in the transparent analysis is the synthesis of results, allowing the transition from data analysis to formulation of conclusions. When using multi-criteria analyses, this stage is related to the selection of the proper aggregation function. The most commonly used approach is a linear weighted sum. However, the use of an additive aggregation function is not always appropriate. It does not allow taking into account the interaction between criteria. The paper discusses the properties of selected aggregation functions. The multi-criteria analysis of possibilities of the rainwater infiltration into the ground was developed. Research works have been carried out in the area of the city of Starachowice. The results confirmed theoretical considerations. The use of an aggregate function that considers interactions between criteria provided more reliable results than the use of a linear weighted sum.
Author Joanna Jaroszewicz (FGC / CSMES)
Joanna Jaroszewicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Katarzyna Rędzińska (FGC / CSMES)
Katarzyna Rędzińska ,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsAggregate function in spatial multicriteria analysis of natural processes
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2019
VolXVII
No1(84)
Pages41-57
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishopracowanie ekofizjograficzne; infiltracja wód opadowych; funkcja uśredniająca; kompensacja kryteriów; interakcja; GIS
Keywords in Englisheco-physiographic study, rainwater infiltration, averaging function, compensation of criteria, interaction, GIS
Abstract in PolishWytyczne dla decyzji planistycznych powinny wykorzystywać analizy uwarunkowań przyrodniczych wykonywanych w opracowaniu ekofizjograficznym. Kluczowym etapem transparentnej analizy jest synteza wyników, pozwalająca na przejście od analizy danych do formułowania wniosków. Przy wykorzystaniu analiz wielokryterialnych etap ten związany jest z właściwym doborem funkcji agregującej. Najczęściej stosowanym podejściem jest liniowa suma ważona. Jednak zastosowanie liniowej, addytywnej funkcji agregującej nie zawsze jest właściwe. Nie pozwala na uwzględnienie interakcji między kryteriami. W artykule omówiono własności wybranych funkcji agregujących oraz opracowano analizę wielokryterialną możliwości infiltracji wód opadowych do gruntu. Badania przeprowadzono na obszarze miasta Starachowice. Wyniki potwierdziły rozważania teoretyczne. Zastosowanie funkcji agregującej, uwzględniającej interakcje między kryteriami, dostarczyło bardziej wiarygodne wyniki niż zastosowanie liniowej sumy ważonej.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2019-1-JaroszewiczRedzinska/1751
Internal identifier13/2019
Languagepl polski
File
13_2019 Jaroszewicz Redzinska_Funkcja agregująca .pdf 718.5 KB
Additional file
13_2019 Oswiadczenie Jaroszewicz Redzinska Funkcja agregujaca.pdf 496.41 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?