Baza danych przestrzennych dla potrzeb badań Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Hubert Bujno , Joanna Pluto-Kossakowska , Jarosław Kopiasz

Abstract

The aim of this paper is to present the spatial database model within the GIS environment oriented to source data of different origins and formats (vector, raster data, 3D models). Further research has included testing and indication of GIS technological solutions in the field of the database structure and functionality for the needs of archaeological research conducted by the Archaeological Museum in Biskupin (MAB). Works undertaken on the development of the database result from tasks performed in the project: „Development of the fortified settlement of Lusatian culture in Biskupin. Pre-war study” conducted by the MAB in 2016-2017. The paper describes the stages of creating a conceptual and logical model and its technical implementation. Next, the phases of database design were presented, including an important stage of CAD data import to GIS software, consisting of appropriate preparation of layers, transformation of data, and control with the use of topological mechanisms. The designed classes of objects, the relations between them, constraints and triggers established in the database have been discussed in details. An additional technological solution in QGIS software, enabling the display of photogrammetric models and archival aerial photographs, was also presented. Based on this work, conclusions regarding source data, problems resulting from the specifics of archaeological data, the suitability of „open source” software and a selected approach to spatial data management for the archaeological research at Archaeological Museum in Biskupin were formulated.
Author Hubert Bujno
Hubert Bujno,,
-
, Joanna Pluto-Kossakowska (FGC / DPTSIS)
Joanna Pluto-Kossakowska,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Jarosław Kopiasz
Jarosław Kopiasz,,
-
Other language title versionsThe spatial database in the research of Archaeological Museum in Biskupin
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (B 10 pkt)
Issue year2018
VolXVI
No3(82)
Pages199-217
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishbaza danych przestrzennych, GIS historyczny, archeologia
Keywords in Englishspatial database, HGIS, archaeology
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie modelu bazy danych przestrzennych wraz z przygotowaniem środowiska GIS zorientowanego na dane źródłowe różnego pochodzenia i formatu (dane wektorowe, rastrowe, modele 3D). Badania objęły opracowanie, testowanie i wskazanie rozwiązań technologicznych GIS w zakresie budowy i funkcjonalności bazy danych dla potrzeb badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (MAB). Prace podjęte nad opracowaniem bazy danych są wynikiem zadań w projekcie realizowanym w latach 2016-2017 przez MAB pt:"Opracowanie zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Biskupinie. Badania przedwojenne". W artykule opisane etapy tworzenia modelu konceptualnego i logicznego oraz jego fizyczną implementację. Przedstawiono kolejne fazy projektowania, w tym istotny etap importu danych źródłowych typu CAD opracowanych przez archeologów do oprogramowania GIS, składający się z odpowiedniego przygotowanie warstw, transferu i przekształceń danych oraz kontroli za pomocą narzędzi wykorzystujących mechanizmy topologiczne. Zostały szczegółowo omówione zaprojektowane klasy obiektów, relacje występujące między nimi, ograniczenia i procedury wyzwalane założone w bazie danych. Zaprezentowano również dodatkowe rozwiązanie technologiczne w oprogramowaniu QGIS umożliwiające wyświetlanie modeli fotogrametrycznych i archiwalnych zdjęć lotniczych. Na podstawie zrealizowanych prac zostały sformułowane wnioski dotyczące danych źródłowych, problemów wynikających ze specyfiki danych archeologicznych, przydatności oprogramowania "open source" oraz wybranego podejścia do zarządzania danymi przestrzennymi dla potrzeb archeologicznych zabudowy grodu kultury łużyckiej prowadzonych na stanowisku 4 Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
Internal identifier48/2018
Languageen angielski
File
2018_Pluto-Kossakowska_i_inni_Baza_danych_przestrzennych_48.pdf of 17-10-2018
1.28 MB
Additional file
2018_Oświadczenie_Pluto-Kossakowska_Baza_danych_przestrzennych_48.pdf of 17-10-2018
451.54 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back