Opracowanie technologii otrzymywania toluenodiizocyjanianu w procesie fosgenowania toluenodiaminy w fazie gazowej

Stefan Szarlik , Jerzy Robert Bałdyga , Eugeniusz Molga , Magdalena Jasińska , Magdalena Lewandowska , Michał Dyczewski , Piotr Lewandowski

Abstract

The activities undertaken in cooperation by Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) and Faculty of Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology and Chemical Plant ZACHEM S.A. in Bydgoszcz in order to develop a new technology for production of toluene diisocyanate (TDI) were presented. On the basis of literature studies (mainly patents), performed laboratory tests of toluenediamine (TDA) evaporation under a stream of nitrogen and design calculations the guidelines for the project of research pilot plant were proposed. Pilot plant tests were successful and resulted in the development of process design of an industrial plant with a capacity of 30 000 tons TDI/year
Author Stefan Szarlik - Instytu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego [Industrial Chemistry Research Institute]
Stefan Szarlik,,
-
-
, Jerzy Robert Bałdyga (FCPE / DCRED)
Jerzy Robert Bałdyga,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Eugeniusz Molga (FCPE / DPKT)
Eugeniusz Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Magdalena Jasińska (FCPE / DCRED)
Magdalena Jasińska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Magdalena Lewandowska - [Industrial Chemistry Research Institute]
Magdalena Lewandowska,,
-
-
, Michał Dyczewski - [Industrial Chemistry Research Institute]
Michał Dyczewski,,
-
-
, Piotr Lewandowski - [Industrial Chemistry Research Institute]
Piotr Lewandowski,,
-
-
Other language title versionsDevelopment of technology for preparation of toluene diisocyanate in the process of gas-phase phosgenation of toluenediamine
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year2016
Vol61
No10
Pages719-727
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtoluenodiamina, toluenodiizocyjanian, fosgen, fosgenowanie TDA w fazie gazowej
Keywords in Englishtoluenediamine, toluene diisocyanate, phosgene, gas-phase TDA phosgenation
ASJC Classification2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics; 1500 General Chemical Engineering
Abstract in Polish Przedstawiono działania prowadzone wspólnie przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej. Na podstawie studiów literaturowych (głównie patentów), wykonanych badań laboratoryjnych (odparowanie TDA do strumienia azotu) oraz obliczeń projektowych opracowano założenia do projektu badawczej instalacji pilotowej. Badania przeprowadzone na instalacji pilotowej zakończyły się powodzeniem i opracowaniem projektu procesowego instalacji przemysłowej o zdolności 30 000 t TDI/rok
DOIDOI:10.14314/polimery.2016.719
URL http://en.www.ichp.pl/Development-of-technology-for-preparation-of-toluene
Languagepl polski
File
Szarlik S. (i in.) - Opracowanie technologii otrzymywania....pdf 1.27 MB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.425; WoS Impact Factor: 2016 = 0.778 (2) - 2016=0.804 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?