Cerebral venous and sinus thrombosis diagnosis: preliminary study of clinical picture and D-dimer concentration correlation

Izabela Domitrz , Artur Sadowski , Wojciech Domitrz , Jan Kochanowski

Abstract

Aim of the study: We investigated whether D-dimer (DD) concentration is elevated in cerebral venous and sinus thrombosis (CVST), as has been reported in the literature. Clinical rationale for the study: CVST is a disease with variable clinical presentations and a challenging diagnosis. We looked into whether D-dimer concentration might be an indicator of CVST, and the need for neuroimaging tests correlated with clinical factors. Materials and methods: We included all consecutive patients (mean age 41.6 years) with CVST treated in our neurology department from 2014 to 2018 whose DD levels had been measured. DD concentrations were categorised as normal (≤ 0.5 μg/ml) or elevated ( > 0.5 μg/ml). Appropriate imaging confirmed the diagnosis of CVST. The results were compared to those of a control group consisting of 22 age- and sex-matched patients (mean age 40 years) with a diagnosis of primary headache (tension type or migraine) hospitalised to exclude secondary causes. Results: In 20 patients in the CVST study group, median level of DD was 1.0 + 0.57 μg/ml (range 0.19–2.45 μg/ml), compared to the control group’s mean DD level of 0.50 + 0.45 μg/ml (range 0.15–1.73 μg/ml), with p < 0.005. Higher DD levels were associated with complications of the disease and fatal course (p < 0.005). One female and one male patient died because of CVST with DD levels of (respectively) 2.45 and 1.80 μg/ml — the two highest concentrations in our study group. Conclusions and clinical implications: DD concentration, especially in headache patients, may be a factor to predict CVST and an indicator for further diagnostic procedures with venography. But in clinical practice, low levels of DD cannot be taken to exclude CVST.
Author Izabela Domitrz
Izabela Domitrz,,
-
, Artur Sadowski
Artur Sadowski,,
-
, Wojciech Domitrz (FMIS / DAST)
Wojciech Domitrz,,
- Department of Analysis and Sigularity Theory
, Jan Kochanowski
Jan Kochanowski,,
-
Journal seriesNeurologia i Neurochirurgia Polska, ISSN 0028-3843
Issue year2020
Vol54
No1
Pages66-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishd-dimer, zakrzepica zatok mózgowych, liczba patologicznych zatok, czas trwania objawów
Keywords in Englishd-dimer, cerebral venous and sinus thrombosis, number of venous sinuses involvement, symptoms duration
ASJC Classification2728 Clinical Neurology; 2746 Surgery
Abstract in PolishCel badania: Zbadaliśmy, czy stężenie D-dimeru (DD) jest podwyższone w zakrzepicy zatok mózgowych (CVST), jak wczesniej opisawano w literaturze. Uzasadnienie kliniczne badania: CVST jest chorobą o zmiennym obrazie klinicznym i trudnej diagnostyce. Zbadaliśmy, czy stężenie D-dimeru może być wskaźnikiem CVST, oraz czy wynik badań neuroobrazowych korelował z obrazem klinicznym. Materiały i metody: Uwzględniliśmy wszystkich kolejnych pacjentów (średnia wieku 41,6 lat) z CVST leczonych na oddziale neurologii od 2014 do 2018 r., u których zmierzono poziomy DD. Stężenia DD zostały zaklasyfikowane jako normalne (≤ 0,5 μg / ml) lub podwyższone (> 0,5 μg / ml). Odpowiednie obrazowanie potwierdziło rozpoznanie CVST. Wyniki porównano z wynikami grupy kontrolnej składającej się z 22 pacjentów w tym samym wieku i płci (średni wiek 40 lat) z rozpoznaniem pierwotnego bólu głowy (typu napięciowego lub migrena) hospitalizowanych w celu wykluczenia przyczyn wtórnych. Wyniki: U 20 pacjentów w grupie badawczej CVST mediana poziomu DD wyniosła 1,0 + 0,57 μg / ml (zakres 0,19–2,45 μg / ml), w porównaniu do średniego poziomu DD w grupie kontrolnej 0,50 + 0,45 μg / ml (zakres 0,15–1,73 μg / ml), przy p <0,005. Wyższe poziomy DD były związane z powikłaniami choroby i przebiegiem śmiertelnym (p <0,005). Jedna kobieta i jeden mężczyzna zmarł z powodu CVST z poziomem DD (odpowiednio) 2,45 i 1,80 μg / ml - dwa najwyższe stężenia w grupie badanej. Wnioski i implikacje kliniczne: Stężenie DD, szczególnie u pacjentów z bólem głowy, może być czynnikiem prognozującym CVST i wskaźnikiem dla dalszych procedur diagnostycznych z wenografią. Ale w praktyce klinicznej nie można uznać, że niski poziom DD wyklucza CVST.
DOIDOI:10.5603/PJNNS.a2020.0006
URL https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/article/view/PJNNS.a2020.0006
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.496; WoS Impact Factor: 2018 = 1.006 (2) - 2018=0.98 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?