Ocena jakości wody zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne w aspekcie jej oddziaływania na stan techniczny urządzeń

Grzegorz Serejko , Sławczo Denczew

Abstract

The aim of the article was to present test results of water supplying fixed water firefighting equipment installed in selected buildings. The buildings were selected based on their mutual location, purpose and performed functions. In addition, an attempt was made to determine the important water parameters which influence its corrosive nature which in turn affects components of the fixed water firefighting equipment. Methods: To evaluate the parameters of water which supplies fixed water firefighting equipment installed in selected large-format commercial buildings a method of characteristic concentrations was used. This method involves calculating the arithmetic mean of the least favorable test results during one year. A direct method was used incidentally for assessing changes in concentrations of selected parameters within a year. Results: The obtained results confirmed significant variability of water supplying fixed water firefighting equipment. The supply water changes its characteristics when influenced by many factors, and although the water supply is not of corrosive nature, within the pipes and equipment of fixed water firefighting equipment it may become corrosive. There has been a significant decrease in water hardness for peak concentrations of 35%, for a minimum of 7%, a significant increase of the concentration of sulfites respectively 91% and 233% for minimum and maximum concentrations. Moreover, the change of conductivity was observed, as well as an increase of approximately 10% for maximum values and a decrease of 2% for the minimum. Similarly to the conductivity parameter, changes in water pH were observed, as well as an unusual situation for concentrations of chlorine, which is difficult for further interpretation. Conclusions: Significant changes in the parameters of feed water were observed when it was supplied to the sprinkler system pipes. For further analysis, it was necessary to designate indexes of corrosiveness of water like Langelier (IL), Ryznar (IR) and Larson-Skold in order to determine the corrosive nature of water which supplies the sprinkler system. Further research is needed in order to search the parameters or the parameter of water, which could clearly indicate the corrosive character of water. The results obtained in the course of future research can be the basis for the development of a method of operation of fixed water firefighting equipment, which will ensure the highest possible reliability.
Author Grzegorz Serejko IB
Grzegorz Serejko,,
- Insitute of Civil Engineering
, Sławczo Denczew
Sławczo Denczew,,
-
Journal seriesBezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
Issue year2016
Vol43
No3
Pages105-116
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjakość wody, instalacje tryskaczowe, korozja
Keywords in Englishwater quality, sprinklers systems, corrosion
Abstract in PolishCelem artykułu było przedstawienie wyników badań porównawczych wody wodociągowej oraz wody zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne pobranej z wybranych obiektów budowlanych. Wyboru obiektów budowlanych dokonano na podstawie ich wzajemnej lokalizacji, przeznaczenia i pełnionych funkcji. Ponadto podjęto próbę określenia istotnych parametrów wody wpływających na jej korozyjny charakter wobec komponentów stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Metody: Do oceny parametrów wody wodociągowej zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne wbudowywane w wybrane wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wykorzystano metodę stężeń charakterystycznych. Metoda ta polega na obliczaniu średniej arytmetycznej z najmniej korzystnych wyników badań w ciągu roku. Pomocniczo wykorzystano metodę bezpośrednią do oceny zmian stężeń wybranych parametrów w ciągu roku. Wyniki: Uzyskane wyniki badań potwierdziły znaczną zmienność parametrów wody wodociągowej zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne. Nawet woda niewykazująca korozyjnego charakteru w sieci wodociągowej może powodować korozję w obrębie stałych urządzeń gaśniczych wodnych. W porównaniu do badań wody wodociągowej w wodzie pobranej z instalacji odnotowano znaczący spadek jej twardości – dla stężeń maksymalnych rzędu 35%, a dla minimalnych rzędu 7%. Zabserwowano także znaczący wzrost stężeń siarczynów odpowiednio 91% i 233% dla stężeń minimalnych i maksymalnych. Ponadto odnotowano zmianę wartości przewodności, wzrost o około 10% dla wartości maksymalnych i spadek o 2% dla minimalnych. Podobnie jak w przypadku parametru przewodności odnotowano zmiany odczynu wody oraz zaobserwowano nietypową i trudną do dalszej interpretacji sytuację dla stężeń chloru. Wnioski: Na podstawie zaprezentowanych wyników stwierdzono znaczną zmianę parametrów wody zasilającej po wprowadzeniu jej do systemu instalacji tryskaczowej. Do dalszej analizy konieczne jest wyznaczenie indeksów korozyjności wody Langeliera (IL), Ryznara (IR) oraz Larsona-Skolda w celu określenia korozyjnego charakteru pobranej wody zasilającej instalację tryskaczową. Konieczne są dalsze badania nad poszukiwaniem parametrów lub parametru wody, który jednoznacznie mógłby wskazywać na jej korozyjny charakter. Uzyskane wyniki w toku przyszłych badań mogą być podstawą do opracowania metody eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych, zapewniającej możliwie najwyższą skuteczność działania.
DOIDOI:10.12845/bitp.43.3.2016.16
URL http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.185-193.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back