Regulator ze sztuczną inteligancją dla ciepłownictwa

Witold Chmielnicki , Eryk Chmielnicki

Abstract

The annual usage of heat for the demand of heating systems in municipal sector has been estimated as about 650PJ. It is mostly addressed for the demand of central heating systems and hot water consumption. The mode of adopted solutions concerning regulation and control, as well as energy management system, essentially influence its consumption. In the case of residential buildings the costs of energy constitute the greatest share related to the total cost of building maintenance. Providing buildings with modern digital systems for control and regulation of heating installations is a basic condition enabling their rational usage. In currently employed solutions, algorithms PI or PID are usually applied. However, due to the non-linear properties of heating control systems, they do not secure proper quality. The sequences are often unstable and major control deviations occur. The application of neural networks is an alternative solution to those presently employed. They are especially recommended for adaptive control of non-stationary systems. Such cases occur in heating objects since they demonstrate non-linear properties with a great range of variability of parameters; this especially refers to heating centers equipped in flux-through heat exchangers. In this paper, a compile model of heating system control with a help of neural networks is presented. The results of the investigation clearly prove the usefulness of such solutions, cause the quality of control is much better than that one applied in traditional systems. At the Warsaw University of Technology under the supervision of prof. Witold Chmielnicki a new controller using artificial neural network has been developed which is a breakthrough in the field of district heating control. A system with artificial intelligence for optimal heat management has already been used in many buildings in Poland.
Author Witold Chmielnicki (FEE / DHV)
Witold Chmielnicki,,
- Department of Heating and Ventilation
, Eryk Chmielnicki (FEE)
Eryk Chmielnicki,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Other language title versionsController with Artificial Intelligence for District Heating
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol49
No8
Pages294-304
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishciepłownictwo, ogrzewnictwo, regulacja automatyczna, sztuczne sieci neuronowe, zarządzanie energią, informatyka
Keywords in Englishdistrict heating, heating, automatic control engineering, neural networks, energy management computer science
Abstract in PolishRoczne zużycie ciepła na potrzeby ciepłownicze w Polsce w sektorze komunalno-bytowym, szacowane jest na około 650PJ. W znacznej części przeznaczone ono jest na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istotny wpływ na zużycie ciepła ma rodzaj przyjętych rozwiązań ukłdów regulacji i sterowania oraz systemów zarządzania energia. W przypadku budynków mieszkalnych koszty energii mają największy udział w całkowitych kosztach związanych z eksploatacją budynku. Podstawowym warunkiem umożliwiającym racjonalizację zużycia energii jest wyposażenie budynku w nowoczesne cyfrowe systemy do regulacji i sterowania instalacji ciepłowniczych. W stosowanych obecnie rozwiązaniach wykorzystuje się zwykle algorytmy PI lub PID. Jednak ze względu na nieliniowe właściwości ciepłowniczych obiektów regulacji, nie zapewniają one odpowiedniej jakości. Często przebiegi mają charakter niestabilny i dochodzi do znacznych odchyłek regulacji. Alternatywą do stosowanych obecnie rozwiązań jest wykorzystanie sieci neuronowych. Są one szczególnie zalecane do sterowania adaptacyjnego układów niestacjonarnych. Takie przypadki występują w obiektach cieplnych, gdyż mają one właściwości nieliniowe o bardzo dużym zakresie zmienności parametrów, przy czym dotyczy to zwłaszcza węzłów ciepłowniczych wyposażonych w przepływowe wymienniki ciepła. W pracy przedstawiono opracowany model sterowania węzłów ciepłowniczych za pomocą sieci neuronowych. Wyniki badań wyraźnie wskazują na celowość takich rozwiązań, gdyż jakość regulacji jest znacznie lepsza niż w przypadku stosowania układów tradycyjnych. Na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem prof. Witolda Chmielnickiego opracowano nowy regulator wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe, co stanowi przełom w dziedzinie sterowania węzłami ciepłowniczymi. System ze sztuczną inteligencją do optymalnego zarządzania ciepłem został już zastosowany w wielu budynkach w Polsce.
DOIDOI:10.15199/9.2018.8.2
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-115536-regulator-ze-sztuczna-inteligencja-dla-ciep%C5%82ownictwa-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2018-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?