Nowoczesne narzędzia bilansujące energię elektryczną w systemie – bezpośrednie magazyny energii i elektrownie wirtualne

Sławomir Bielecki , Danuta Szymańska , Bartosz Cieśłak

Abstract

Modern tools for balancing electrical energy in a network system – battery storages and virtual power plants The current energy market is different from other commodity markets because of the lack of effective energy storage methods. The search for suitable technology of energy storage for longer and shorter time periods is passing slowly to the next stage which is a commercial application. Messages and press reports appear referring to growing amount of offers concerning energy storage facilities for domestic and industrial purposes. Appropriate usage of storages can increase a power system adequacy and considerably reduce the need to invest into sources working during peak demands. To meet quick energy demand changes, from a network point of view, battery storage systems (superconducting coils and supercapacitors) seem to be predistined to do it. Some different approach to balancing conditions improvement is the application of DSR mechanisms that enforce electric usage shifting from peak periods. Influencing the demand can also act as an effective balancing reserve for variable energy generation from renewable sources. DSR can reduce demand for local network investments as it will shift the energy usage from peak periods, in areas with low transmission capabilities, to some other time periods. Under this mechanism an intermediary between commercial power engineering and the end-users can act in a form of the so-called virtual power plant. It is a very useful tool as by controlling the amount of electrical energy used by various facilities it can impact balancing of a power system through “flattening” of the daily demand curve (peak clipping and valley filling). In this way it can indirectly improve supply reliability by reduction possibility of black-outs occurrence.
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Danuta Szymańska (FPAE)
Danuta Szymańska,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
, Bartosz Cieśłak (FPAE)
Bartosz Cieśłak,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsModern tools for balancing electrical energy in a network system – battery storages and virtual power plants
Journal seriesEnergetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN 0013-7294
Issue year2016
Vol747
No9
Pages497-503
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmożliwości magazynowania energii, cewki nadprzewodzące, superkondensatory, DSR, wirtualne elektrownie
Keywords in Englishenergy storage possibilities, superconducting coils, cupercapacitors, DSR, virtual power plants
Abstract in PolishObecny rynek energii różni się od innych rynków towarowych brakiem możliwości efektywnego gromadzenia (magazynowania) przedmiotu obrotu. Poszukiwania odpowiedniej technologii magazynowania energii w horyzoncie długo- i krótkoterminowym przechodzą powoli do etapu zastosowań komercyjnych. Pojawiają się komunikaty i doniesienia prasowe na temat powiększającej się oferty magazynów energii do zastosowań domowych i przemysłowych. Odpowiednie wykorzystywanie magazynów jest w stanie zwiększyć wystarczalność systemu i znacząco zmniejszyć potrzebę inwestowania w źródła pracujące w szczycie. Do zaspokajania szybkich zmian w zapotrzebowaniu na energię z systemowego punktu widzenia predestynowane wydają się być technologie magazynowania bezpośredniego (cewki nadprzewodzące i superkondensatory). Innym podejściem do poprawy warunków bilansowania jest wykorzystywanie mechanizmów DSR, wymuszających przesuwanie konsumpcji z okresów o największym poborze energii elektrycznej. Oddziaływanie na popyt może działać też jako efektywny zasób bilansujący dla zmiennej generacji ze źródeł odnawialnych. DSR może obniżyć zapotrzebowanie na lokalne inwestycje sieciowe, ponieważ przesunie zużycie ze szczytu zapotrzebowania w rejonach z małą przepustowością sieci na inne okresy. W ramach tego mechanizmu może działać pośrednik między energetyką zawodową a końcowymi odbiorcami, mianowicie tzw. wirtualna elektrownia. Jest to bardzo pomocne narzędzie, ponieważ sterując zużywaną przez obiekty energią elektryczną wpływa na bilansowanie SEE – wygładzając dobową krzywą zapotrzebowania („ścinanie szczytów” i „wypełnianie dolin”). Pośrednio może to poprawić niezawodność dostarczania energii poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa blackoutów.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 09-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 09-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-08-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?