Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie

Małgorzata Sikorska , Izabela Sobierajska

Abstract

Artykuł prezentuje zagadnienia odnoszące się do problematyki rewitalizacji głównej reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej Węgrowa – Rynku Mariackiego, a także sąsiadujących z nim wnętrz sprzężonych: placu przed „Domem Lipki” i ulicy Narutowicza. Związane z procesem rewitalizacji przemiany w zagospodarowaniu zostały przedstawione i skomentowane. Podstawą prac przygotowujących rewitalizację płyty Rynku, były: ocena stanu zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego placu oraz otaczającej go zabudowy, opracowanie wytycznych konserwatorskich do rewitalizacji w skali śródmieścia miasta oraz konkursowe prace urbanistyczno-architektoniczne, opracowane pod egidą SARPu. Podobnie przedstawiono i zanalizowano, opracowaną na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, koncepcję oraz przygotowany na jej podstawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – niezbędne narzędzie prawne realizacji rewitalizacji Rynku Mariackiego. Istotnym zagadnieniem w planie miejscowym była szczegółowość zapisów, dotycząca zasad i warunków zagospodarowania przestrzeni Rynku, w tym - narzuconych rozwiązań kompozycyjnych i materiałowych, reorganizacji układu drogowego, konieczności przeorganizowania miejsc postojowych. Realizacja pierwszego etapu rewitalizacji, obejmującego płytę Rynku Mariackiego, została oceniona pod kątem odbioru przestrzeni rynkowej przez mieszkańców miasta – wskazano główny problem, jakim okazało się być wycięcie znacznej ilości drzew z przestrzeni Rynku. W świadomości mieszkańców plac miejski był postrzegany jako obszar wielofunkcyjny, o zróżnicowanych klimatach, ale nieprzystosowany do współczesnych wymagań funkcjonalnych i estetycznych. Rewitalizacja przyniosła radykalne przekształcenia – znaczna część rynku została przeznaczona na funkcje rekreacyjną oraz na miejsca do organizacji imprez masowych – co zostało ogólnie przyjęte pozytywnie. Jednakże ze względu na redukcję wysokich nasadzeń problemem pozostaje odbiór skali wnętrza urbanistycznego.
Author Małgorzata Sikorska (FA / CUDPP)
Małgorzata Sikorska,,
- Chair of Urban Design and Physical Planning
, Izabela Sobierajska
Izabela Sobierajska,,
-
Other language title versionsProblems of urban regeneration of city square in Węgrów
Journal seriesMAZOWSZE Studia Regionalne, ISSN 1689-4774
Issue year2016
No19
Pages31-47
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrewitalizacja, przestrzeń miejska, Rynek Mariacki, plac, Węgrów, zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne
DOIDOI:10.21858/msr.19.02
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?