Some aspects of the growing penetration of wind energy in the Polish power system

Tadeusz Skoczkowski , Maksymilian Kochański

Abstract

According to the Energy Policy of Poland by 2030 the national power system will have to acquire 12 times more electricity fro m wind energy than in 2011. This challenging policy goal entails a number of significant consequences. The article presents global and Polish state of the art in the field of growing penetration of wind energy in the power system. Furthermore, it discusses selected technical, econo mic, social, legal and regulatory aspects of wind energy integration in the Polish power system. The aim of this article is to present that wind power deserves a broad and in-depth considerations before any binding political decision are taken to meet Poland’s EU 2020 obligations. It also calls for reviewing the criteria used for valuing the real costs of wind power option in Poland.
Author Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Maksymilian Kochański - [Warsaw University of Technology (PW)]
Maksymilian Kochański,,
-
- Politechnika Warszawska
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2013
Vol89
No8
Pages94-99
Keywords in Polishenergia wiatrowa, polski system elektroenergetyczny, odnawialne ź ród ł a energii
Keywords in Englishwind energy, Polish power system, renewable energy sources
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishWed ł ug Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku Krajowy System Elektroenergetyczny b ę dzie pozyskiwa ł 12-stokrotnie wi ę cej energii z wiatru ni ż w 2011 roku. Artyku ł prezentuje przegl ą d wybranych informacji na temat ś wiatowego i polskiego dorobku nauki i techniki w zakresie rosn ą cej penetracji energii wiatrowej w systemie elektroenergetycznym. Przedstawione zosta ł y wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne, spo ł eczne, prawne i regulacyjne zwi ą zane z integracj ą energii elektrycznej z wiatru w polskim systemie elektroenergetycznym. Celem artyku ł u jest pokazanie, ż e energetyka wiatrowa zas ł uguje na szerok ą i dog łę bn ą analiz ę , która powinna odby ć si ę przed podj ę ciem wi ążą cych decyzji politycznych w celu osi ą gni ę cia przez Polsk ę celów 2020 UE. Wezwano równie ż do dokonania przegl ą du kryteriów stosowanych do oceny rzeczywistych kosztów opcji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. ( Wzrost udzia ł u energii wiatrowej w polskim systemie energetycznym )
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 14-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 14-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 2; GS Citations = 4.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.57; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*4 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?