Fundusze Unii Europejskiej

Justyna Łacny

Abstract

One of the undisputed benefits resulting from Poland's membership in the structures of the European Union, visible both at the state and individual level, is the possibility of using EU funds from the EU budget. These funds, spent on a number of different activities carried out under the implementation of EU policies, ensure socio-economic growth of European societies, which without them would not be possible to achieve in such a fast pace or scope. The disbursement of EU funds, as well as the collection of funds to finance the EU budget from which they come, requires national administrations and bodies to comply with strict rules at EU and national level. Determining the meaning of these rules raises a number of interpretative questions which, at EU level, are resolved in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (hereafter: the Court) by preliminary rulings issued at the request of national courts to resolve disputes concerning EU funds. This chapter deals with this issue and presents the key issues raised by this case law.
Author Justyna Łacny (FASS / DALPP)
Justyna Łacny,,
- Department of Administrative Law and Public Policy
Pages860-1031
Publication size in sheets8.55
Book Biernat S. (eds.): Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 2019, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8160-830-5, 1036 p.
Keywords in PolishFundusze UE, wydatkowanie funduszy UE, nieprawidłowość, budżetu UE, naruszenie prawa UE, beneficjenci, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzecznictwo
Keywords in EnglishEU funds, spending of EU funds, irregularity, EU budget, breach of EU law, beneficiaries, European Commission, Court of Justice of the European Union, case-law
Abstract in PolishJedną z niekwestionowanych korzyści wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, widoczną zarówno na poziomie państwowym, jak i indywidualnym, jest możliwość korzystania z funduszy UE pochodzących z budżetu UE. Fundusze te, wydatkowane na szereg różnych działań realizowanych w ramach wdrażania polityk unijnych, zapewniają społeczno-gospodarczy wzrost europejskich społeczeństw, który bez nich nie byłby możliwy do osiągnięcia w tak szybkim tempie lub zakresie. Wydatkowanie funduszy UE, a także dokonywanie poboru środków finansujących budżet UE, z którego fundusze te pochodzą, wymaga przestrzegania przez administracje krajowe i jednostki ściśle określonych reguł przyjmowanych na poziomie UE i krajowym. Ustalenie znaczenia tych reguł wywołuje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które na poziomie UE są rozstrzygane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w drodze orzeczeń prejudycjalnych wydawanych na wniosek sądów krajowych rozstrzygających spory dotyczące funduszy UE. Problematyki tej dotyczy niniejszy rozdział, w którym zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia poruszane w tym orzecznictwie.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 13-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?