Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy

Łukasz Baran , Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki

Abstract

Systematic decarbonization up to 2050 adopted by the European Union (EU) and proposed increase of threshold in share of RES energy in gross final energy consumption to 27% in 2030 force the EU member states to adopt measures to introduce and promote mechanisms, which will be more suited to the surrounding, dynamically changing working conditions of renewable energy sources. The aim of this paper is to present a mechanism for assessing the level of sustainability, which can meet the challenge of existing auction support mechanism, which using only economic promotion criterion, i.e. lowest selling price of electricity. The research methodology presented in article is based on implementation of sustainable development principles to present an innovative way of assessing sustainability. As example will be used energy conversion process from biomass. Problems with the auction support mechanism that occurred at the turn of September / October 2017 (cancellation of announced auctions) and the support mechanism set out confirm the need a change structure of auction mechanism, and the research results show the possibility of make changes based on the principles of sustainability.
Author Łukasz Baran (FPAE / IHE)
Łukasz Baran,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsAssessment of sustainability biomass energy converting process
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol135
No2
Keywords in Polish odnawialne źródła energii, biomasa, zrównoważona energetyka
Keywords in Englishrenewable energy sources, biomass, sustainable energy
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishStarania Unii Europejskiej (UE) orientowane na systematyczną dekarbonizację w okresie do 2050 r. oraz zaproponowane podniesienie progu udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 27% w 2030 r. wymuszają podjęcia przez Państwa Członkowskie UE działań mających na celu wprowadzanie i promowanie mechanizmów odpowiednio dopasowanych do otaczających, dynamicznie zmieniających się warunków pracy źródeł wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji mechanizmu oceny poziomu zrównoważenia, który może sprostać wyzwaniu przed jakim stoi obecnie funkcjonujący aukcyjny mechanizm wsparcia. Wykorzystuje on wyłącznie ekonomiczne kryterium promocji, tj. najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej. Metodyka badań przedstawionych w artykule oparta jest na implementacji zasad zrównoważonego rozwoju do prezentacji innowacyjnego sposobu oceny poziomu zrównoważenia. Zostanie ona zaprezentowana na przykładzie procesu przetwarzania energii z biomasy. Problemy z aukcyjnym mechanizmem wsparcia jakie wystąpiły na przełomie września i października 2017 r. (odwołanie ogłoszonych aukcji) oraz stojące przed aukcyjnym mechanizmem wsparcia wyzwania, potwierdzają potrzebę wprowadzenia zmian w strukturze aukcyjnego mechanizmu wsparcia, a przedstawione wyniki badań dowodzą możliwości wprowadzenia zmian opartych o zasady zrównoważonego rozwoju.
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.384; WoS Impact Factor: 2009 = 0.626 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back