Inwentaryzacja galerii kontrolnej przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego

Janina Zaczek-Peplinska , Artur Adamek , Katarzyna Osińska-Skotak , Anna Adamek

Abstract

The paper discusses experiences resulting from the surveying inventory of Klimkówka earth dam’s control gallery. Current status of the law, which impose obligation of adequate technical control on the unit administering and operating hydraulic structures is presented. Laser scanning due to the lack of suitable developed measurements methodology for this type of objects is rarely used for its inventory and control. In August 2012, the measurement of displacements of control gallery of this object using precise levelling was conducted by the staff and the students from the Department of Engineering and Detailed Surveying (WUT, Faculty of Geodesy and Cartography) . Simultaneously, an inventory of control gallery using terrestrial laser scanning was made. In addition, during the processing the data an attempt to analyse the I values (Intensity) was made which were recorded during the measure of concrete overflow using automated image analysis in order to carry out the characteristic classification of the concrete - this analysis is to be used as a starting material for the analysis of changes in the surface of the concrete in the following years. The results of an inventory of geometry of the control gallery and a preliminary analysis of the surface of the concrete overflow using unsupervised classification method have been presented. The process of gallery model creation, as well as selected possible analyses and measurements based on the data from terrestrial laser scanning have been also described.
Author Janina Zaczek-Peplinska (FGC / DEIS)
Janina Zaczek-Peplinska,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
, Artur Adamek (FGC / DEIS)
Artur Adamek,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
, Katarzyna Osińska-Skotak (FGC / DPTSIS)
Katarzyna Osińska-Skotak,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Anna Adamek (FGC / DPTSIS)
Anna Adamek,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Pages147-163
Publication size in sheets0.8
Book Kurczyński Zdzisław (eds.): Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2013, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ISBN 978-83-61576-26-7, 163 p.
2013_Kurczynski_Z_Archiwum_Fotogrametrii_slowo_wstepu.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishskanowanie laserowe, monitoring geodezyjny, zapory ziemne
Keywords in EnglishTerrestrial Laser Scanning, geodetic monitoring, earthfill dams
Abstract in PolishW referacie opisano doświadczenia z inwentaryzacji geodezyjnej galerii kontrolnej zapory ziemnej Klimkówka. Przedstawiono obecny stan przepisów prawa narzucający na jednostki administrujące i użytkujące budowle hydrotechniczne obowiązek odpowiedniej ich kontroli technicznej. Skaning laserowy ze względu na brak opracowanej odpowiedniej metodyki pomiaru tego typu obiektów jest bardzo rzadko wykorzystywany do ich inwentaryzacji i kontroli. W sierpniu 2012 roku został wykonany przez pracowników i studentów Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych (PW, Wydział Geodezji i Kartografii) okresowy pomiar kontrolny przemieszczeń zapory wodnej Klimkówka metodą niwelacji precyzyjnej. W tym samym czasie wykonano inwentaryzację galerii kontrolnej tego obiektu metodą naziemnego skanowania laserowego. Dodatkowo w trakcie opracowywania danych podjęto próbę analizy zarejestrowanych wartości I (Intensity) przy pomiarze przelewów betonowych metodą automatycznej analizy obrazowej w celu klasyfikacji cech betonu – analiza ta ma posłużyć jako materiał wyjściowy do analizy zmian powierzchni betonowej w kolejnych latach. W referacie przedstawiono wyniki inwentaryzacji geometrii galerii kontrolnej oraz wstępną analizę powierzchni przelewu metodą klasyfikacji nienadzorowanej. W pracy opisano proces tworzenia modelu galerii oraz wybranych, możliwych do wykonania analiz i pomiarów na bazie danych z naziemnego skanowania laserowego.
Internal identifier80/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Zaczek-Peplinska_J_Adamek_A_Osinska-Skotak_K_Adamek_A_Inwentaryzacja_galerii.pdf 925.8 KB
Additional file
2013_Ośw_Osińska_Zaczek_i_inni_Inwentaryzacja_galerii_80stat.pdf 367.85 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-03-2020, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-03-2020, BookChapterJournalSeries
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?