Rola audytu środowiskowego w procesie rewitalizacji i zagospodarowania miejskich obszarów poprzemysłowych

Alina Maciejewska , Agnieszka Turek

Abstract

Revitalization of urbanized and postindustrial areas is a long term process which requires undertaking of comprehensive and planned actions. A vital part of the initial phase of revitalization is a proper identification of threats existing on a given area for its future users. Undertaken actions in this scope, depend on individual characteristics of the area and future functions planned for it. The concentration of harmful substances accumulated in the environment after previous users, effectively hampers the process of revival of postindustrial areas. It is therefore necessary, a thorough examination of the area and determination of the level of soil, water and air contamination, before undertaking of revitalization actions, it means preparing an environmental audit. The audit should include an environmental review of all issues related to enterprise activities that influence environment. Such a wide scope of analysis allows to assess the usability of the area and define level of contamination on an early stage of work, it also enables control of environment condition. The revitalization process in Polish conditions was so far loosely connected with conducting of ecological audit for examined area. The aim of this article is to identify the most important problems related to environmental audit in the scope of development of postindustrial areas. The need to systematize revitalization procedures of postindustrial areas and their integration to the complex environmental treatment with the particular consideration of preparatory process which is an ecological audit was emphasized. The article draws attention to the role and importance of ecological audit and its current legal basis, both in the Polish and European legislation.
Author Alina Maciejewska (FGC / CSMES)
Alina Maciejewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Agnieszka Turek (FGC / CSMES)
Agnieszka Turek,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Pages173-182
Publication size in sheets0.5
Book Skowronek J. (eds.): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, 2013, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ISBN 978-83-930319-9-3, 296 p.
Keywords in Polishaudyt środowiskowy, rewitalizacja, obszary poprzemysłowe
Keywords in Englishenvironmental audit, revitalization, postindustrial areas
Abstract in PolishRewitalizacja terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych jest procesem długotrwałym, wymagającym podejmowania działań kompleksowych i planowanych. Istotną częścią początkowego etapu rewitalizacji jest prawidłowa identyfikacja występujących na danym terenie zagrożeń dla przyszłych jego użytkowników. Podejmowane działania w tym zakresie uzależnione są od indywidualnych cech obszaru oraz planowanych dla niego przyszłych funkcji. Stężenie substancji szkodliwych skumulowanych w środowisku po poprzednich użytkownikach skutecznie hamuje proces odnowy obszarów poprzemysłowych. Niezbędne jest zatem dokładne zbadanie terenu i określenie stopnia skażenia gleb, wody oraz powietrza przed podjęciem działań rewitalizacyjnych, czyli wykonanie audytu środowiskowego. Audyt powinien obejmować przegląd środowiskowy wszelkich zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wpływającą na środowisko. Tak szeroki zakres analiz pozwala na wstępnym etapie prac ocenić przydatność terenu, określić stopień skażenia, a także umożliwia kontrolę stanu środowiska. Proces rewitalizacji był dotychczas w warunkach polskich bardzo luźno związany z przeprowadzaniem tak rozumianego audytu ekologicznego dla badanego terenu. Celem artykułu jest określenie najważniejszych problemów związanych z tematyką audytu środowiskowego w kontekście zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Podkreślona została potrzeba usystematyzowania zabiegów rewitalizacyjnych terenu poprzemysłowego i włączenia ich do całościowych zabiegów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygotowawczego, jakim jest audyt ekologiczny. Artykuł zwraca uwagę na rolę i znaczenie audytu ekologicznego oraz jego aktualne umocowanie prawne zarówno w polskim prawodawstwie, jak i w europejskim.
Internal identifier3/2013/statutowe
Languagepl polski
Additional file
2013_Oświadczenie_Maciejewska_Turek_Rola_audytu_3.pdf 797.29 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 23-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?