Wybrane problemy aktualizacji użytków gruntowych na przykładzie inwestycji drogowych

Kamila Modelska

Abstract

The subject of this article is an analysis of updating lands use in process of preparation and setting out of roads investments. In order to determine the proper range of land use the terms of road and road right-of-way were compared. With an example of selected roads investments from capital city of Warsaw area, it has been investigated the time consumption of changing existing lad use in cadastre. The complex of factors having impact on possibilities of changing former land use on needs for elaboration of serveying documentation and registering by administrative power running cadastre were detarmined . Documents being basis for making change in land use and in cadastre for "roads", independently from investment fullfilment course in investment within range of roads, have been examined. There were presented two solutions , differing in moment of making change of land use long-lasting process of road construction. On the basis of SWOT analysis one identified strong and weak points of each approved solution. Consequences of out-of-date cadastre data have been determined. Land use updating importance for spatial planning was stressed. Regulation cohering was proposed in order to unify land use verification procedure in pursued investment.
Author Kamila Modelska (FGC / CSMES)
Kamila Modelska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587
Issue year2013
No2(3)
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishewidencja gruntów i budynków, działka, użytek gruntowy, pas drogowy, droga
Keywords in Englishland and building register, parcel, land use, road right-of-way, road
Abstract in PolishW pracy przeanalizowano uwarunkowania aktualizacji użytków gruntowych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. W celu prawidłowego określenia zasięgu użytku „drogi” porównano definicje pasa drogowego i drogi. Na przykładzie wybranych inwestycji drogowych z obszaru m. st. Warszawy, zbadano czasochłonność procesu zmiany kwalifikacji użytków gruntowych w katastrze. Określono zespół czynników wpływających na możliwości zmiany dotychczasowego użytku gruntowego na potrzeby opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz rejestracji przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Zbadano dokumenty, stanowiące podstawę dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków na „drogi”, niezależnie od trybu realizacji inwestycji w zakresie dróg. Zaprezentowano dwa rozwiązania, różniące się momentem dokonania zmiany użytku w długotrwałym procesie budowy drogi. Na podstawie analizy SWOT dokonano identyfikacji i bilansu silnych i słabych stron każdego z przyjętych rozwiązań. Określono konsekwencje nieaktualności danych ewidencyjnych w zakresie gruntów i budynków. Podkreślono istotność aktualizacji użytku gruntowego dla gospodarki przestrzennej. Zaproponowano uspójnienie regulacji celem ujednolicenia procedur weryfikacji użytków gruntowych w obszarze prowadzonej inwestycji.
Internal identifier86/2013
Languagepl polski
File
2013_Modelska_K_Wybrane_problemy_aktualizacji.pdf 873.04 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?