Parki technologiczne jako instrument polityki innowacyjnej

Ewa Latoszek , P. Brzozowski

Abstract

The main objective of the chapter is to indicate the background and the reasons for establishing the technological parks in Poland as the subjects which play a special role in the regional development as well as in creating an innovative environment in the regions. The European Union development should be based on the knowledge and innovative economies because this motivates and accelerates the development of entrepreneurship and increases the international competetiveness of EU Member States including Poland. Globally oriented innovative companies must meet the increasing competition in the globalizing market. One of the priorities to meet this challenges is the higher ability for innovations, the human resources development and the increasing of their skills to adopt to new circumstances . And the technological parks give the companies such possibilities. Most of them have been established in Poland thanks to the support from EU Structural Funds. The chapter gives the detailed knowlegde about the technological parks as the instruments of innovation policy which main aim is to increase the competitiveness of our economy. It covers the following issues: the definition of the technological parks, their origins, the structure and the main forms of their activities. The last part of the chapter covers the case study of the Płock Industrial and Technological Park as the example of existing and functioning technological park in Poland
Author Ewa Latoszek (CESS)
Ewa Latoszek,,
- College of Economics and Social Sciences
, P. Brzozowski
P. Brzozowski,,
-
Pages131-155
Publication size in sheets1.2
Book Kludacz Magdalena, Piekut Marlena (eds.): Uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Płocka i powiatu płockiego, 2013, Płock, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, ISBN 978-83-936538-1-2, 237 p.
Keywords in Polishparki technologiczne, transfer technologii, infrastruktura, innowacyjne przedsiębiorstwa, centra transferu technologii
Keywords in Englishresearch parks, technological parks, technology transfer, innovative enterprises, infrastructure, centre of technology transfer
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest wskazanie przyczyn oraz zasadności tworzenia parków technologicznych w Polsce w związku ze szczególnie istotną rolą, jaką odgrywają one w rozwoju regionów i poprawie ich innowacyjności. Rozwój Unii Europejskiej powinien opierać się na wymianie wiedzy i wzroście innowacyjności, bowiem tylko taka współpraca może prowadzić do poprawy konkurencyjności międzynarodowej jej państw członkowskich, w tym również Polski. Pełne wykorzystanie tych czynników umożliwia stworzenie fundamentów konkurencyjnej i silnej gospodarki. Polskie przedsiębiorstwa zorientowane na rozwój muszą sprostać stale rosnącej konkurencji na coraz silniej zglobalizowanych rynkach. Jednym z priorytetowych elementów, który ułatwi im osiągnięcie tego celu, jest podniesienie innowacyjności ich działań, rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenia ich potencjału adaptacyjnego, co oferują zrzeszonym w nich przedsiębiorstwom parki naukowo- technologiczne. Funkcjonowanie tych podmiotów w polskiej gospodarce jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Niniejszy rozdział charakteryzuje Parki technologiczne jako istotny instrument polityki innowacyjnej, której podstawowym założeniem jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Podjęto w nim próbę zdefiniowania tego podmiotu jako podmiotów utworzonych ze względu na rosnące zapotrzebowanie transferu wiedzy i technologii ze strefy badawczo-rozwojowej do praktyki przemysłowej oraz ukazano genezę parków naukowo-technologicznych, ich organizację oraz zasady funkcjonowania odwołując się do Płockiego Parku Przemysłowo- Technologicznego jako przykładu efektywnie działającego podmiotu
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?