Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensora

Michał Borecki , Jan Szmidt , Piotr Doroz , P. Pszczółkowski , Mariusz Duk , Andrzej Kociubiński , Michael L. Korwin-Pawlowski

Abstract

This work concerns issues of optimization of the sensor head for the classification of liquid biofuels usability for diesel engines. The expected classification of fuels is possible on the basis of an analysis of the local phase transition of liquid to gas, which occurs in conditions similar to the fuel injection. An examination of such a transition is possible using capillaries and optoelectronic detection methods. The primary possible parameter to designate regardless of head configuration is the energy needed to generate of a gaseous phase. However, depending on the configuration of the head and optrode, you can designate the type of fuel flow in capillary or fuel gas phase transition speed. Both are closely linked to usability of biofuels. Two types of heads and two types of capillary optrod were used in examination. It turned out, that the optimum head configuration is circuit to evaluate the speed of the liquid to gas transition.
Author Michał Borecki (FEIT / MO)
Michał Borecki,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Jan Szmidt (FEIT / MO)
Jan Szmidt,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Piotr Doroz
Piotr Doroz,,
-
, P. Pszczółkowski
P. Pszczółkowski,,
-
, Mariusz Duk
Mariusz Duk,,
-
, Andrzej Kociubiński
Andrzej Kociubiński,,
-
, Michael L. Korwin-Pawlowski
Michael L. Korwin-Pawlowski,,
-
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
Issue year2013
Vol54
No9
Pages49-51
Abstract in PolishPrezentowana praca dotyczy zagadnień optymalizacji konstrukcji głowicy czujnika do klasyfikacji właściwości użytkowych biopaliw ciekłych, przeznaczonych dla silników wysokoprężnych. Przeprowadzone badania pokazały, że zakładana klasyfikacja paliw jest możliwa na podstawie analizy lokalnego przejścia fazowego cieczy w gaz, które zachodzi w warunkach zbliżonych do wtrysku paliwa. Badanie takiego przejścia jest możliwe z zastosowaniem kapilar i optoelektronicznych metod detekcji. Podstawowym parametrem możliwym do wyznaczenia, niezależnie od konfiguracji głowicy, jest energia potrzebna do wytworzenia fazy gazowej. Natomiast w zależności od konfiguracji głowicy i optrody można wyznaczyć typ przepływu paliwa w kapilarze lub szybkość przejścia paliwa w fazę gazową. Obydwie informacje są ściśle powiązane z właściwościami użytkowymi biopaliwa. Do badań wykonano dwa typy głowic oraz dwa typy optrod kapilarnych. Okazało się, że optymalną konfigurację głowicy stanowi układ do oceny szybkości przejścia fazowego.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9feb04f4-2d88-44cc-ac53-aed850e6fad9
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?