Study on the preparation of activated carbons from pitch-polymer compositions

Grzegorz Makomaski , Janusz Zieliński , Wiesława Ciesińska

Abstract

In this work, the results of studies of the use of pitch-polymer compositions as new precursors of activated carbons, were presented. The method and optimal parameters of preparation homogenous and stable pitch-polymer compositions, were determined. Basing on the results of softening point measurements by the means of "Ring and Ball" method, coking value, content of components insoluble in toluene and quinoline, and thermal analysis (DSC), the evaluation of properties of coal-tar pitch and pitch-polymer compositions was carried out. Obtained pitch-polymer compositions were carbonized and activated with steam, carbon dioxide and potassium hydroxide. For obtained activated carbons the determination of BET surface are, mesopore and micropore volume on the basis of low-temperature adsorption of nitrogen and benzene adsorption/desorption isotherms (gravimetric McBain-Bakr method) were carried out.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesCHEMIK nauka-technika-rynek, ISSN 0009-2886
Issue year2013
Vol67
No9
Pages787-792
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwęgiel aktywny, pak węglowy, polimery, modyfikacja
Keywords in Englishactivated carbon, coal-tar pitch, polymers, modification
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań wykorzystania kompozycji pakowo-polimerowych jako nowych prekursorów węgli aktywnych. Określono sposób i optymalne parametry sporządzania jednorodnych oraz stabilnych kompozycji pakowo-polimerowych. Na podstawie oznaczenia temperatury mięknienia metodą "Pierścień i Kula", liczby koksowania oraz zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie, dokonano oceny właściwości paku węglowego i kompozycji pakowo-polimerowych. Otrzymane kompozycje pakowo-polimerowe poddano karbonizacji, a następnie aktywacji parą wodną, ditlenkiem węgla lub wodorotlenkiem potasu. Dla otrzymanych węgli aktywnych oznaczono powierzchnię właściwą oraz objętość mikroporów i mezoporów metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu oraz na podstawie adsorpcji i desorpcji par benzenu metodą wagową McBaina-Bakra.
URL http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2013/09/9_13_-Makomski-_GB.pdf
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.081
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?