Gospodarka odpadami medycznymi. Cz. II - Metody postępowania z odpadami medycznymi

Anna Rolewicz-Kalińska , Piotr Manczarski

Abstract

Artykuł ten stanowi drugą część cyklu poświęconego gospodarce odpadami medycznymi, omawiając metody postępowania z odpadami medycznymi. W tekście przeanalizowano obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące postępowania z odpadami medycznymi, zarówno na etapie zbierania odpadów w miejscu wytwarzania (w zakładach opieki zdrowotnej) jak i w miejscach przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów medycznych. Oprócz analizy obecnego stanu formalno-prawnego w tym zakresie w tekście odniesiono się do planowanych w ciągu najbliższych miesięcy zmian legislacyjnych w tym zakresie. Rozwiązania prawne zostały odniesione do możliwości organizacyjnych systemu gospodarki odpadami medycznymi w Polsce.Odpady medyczne stanowią trudną grupę odpadów, głównie ze względu na źródło powstawania, które determinuje ich specyfi czne właściwości i stwarza ograniczenia w postępowaniu z nimi. Zagadnienia te zostały omówione w I części cyklu pt. "Charakterystyka i właściwości odpadów medycznych". Problematykę dotyczącą metod postępowania z odpadami medycznymi można podzielić na dwie części - postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu wytworzenia (głównie w zakładach opieki zdrowotnej) oraz postępowanie z odpadami medycznymi w miejscach ich przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania, z uwzględnieniem transportu do tych miejsc). Metody postępowania z odpadami medycznymi muszą zapewniać przede wszystkim bezpieczne dla ludzi i środowiska zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów. Nie bez znaczenia jednak jest ponadto wpływ tych metod na ekonomikę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami medycznymi i ten element również powinien być brany pod uwagę. Poza ww. celami, bardzo istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić analizując metody postępowania z odpadami (w tym z odpadami medycznymi) jest praktyczna możliwość ich realizacji na poziomie organizacyjnym i w ramach obowiązujących ram prawnych. W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia [...]
Author Anna Rolewicz-Kalińska (FEE / CEP)
Anna Rolewicz-Kalińska,,
- Chair of Environmental Protection
, Piotr Manczarski (FEE / CEP)
Piotr Manczarski,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No3
Pages111-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodpady medyczne, gospodarka odpadami
DOIDOI:10.15199/17.2016.3.6
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?