Charakterystyka właściwości technologicznych ceramicznych mieszanin formierskich na bazie węglika krzemu

Marcin Małek , Paweł Wiśniewski , Jarosław Mizera , Krzysztof Kurzydłowski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości lejnych mas formierskich na bazie węglika krzemu oraz wodnej zawiesiny spoiwa nanokompozytowego, zawierającego koloidalny tlenek glinu, przeznaczonych do wytwarzania ceramicznych form odlewniczych. W celu zbadania właściwości mas lejnych porównano wpływ rodzaju trzech różnych polimerów pełniących rolę spoiwa modyfikującego, tj. poli(alkohol winylowy) o ciężarze cząsteczkowym 47000 g/mol i stopniu hydrolizy 88%, poli(glikol etylenowy) o ciężarze cząsteczkowym 1500 g/mol, oraz dyspersja poliakrylowa. Zawartość fazy stałej węglika krzemu wynosiła 65% wag. Mieszanki formierskie przygotowywano w klimatyzowanym laboratorium w temperaturze 22 °C przy użyciu mieszadła mechanicznego. Czas eksperymentu wynosił 96 h, przy czym pierwsze badania przeprowadzono po upływie doby, co miało na celu lepszą homogenizacjię mieszaniny. W trakcie trwania doświadczenia co 24 h dokonywano pomiarów lepkości względnej za pomocą kubka Zahna 4#), gęstości, pH oraz adhezji zawiesiny do powierzchni mosiężnej płyty. Dodatkowo scharakteryzowano węglik krzemu pełniący rolę proszku formierskiego. Wykonano obserwacje mikroskopowe (SEM), określenie wielkości cząstek oraz badanie składu chemicznego. Udowodniono, że zastosowanie dodatkowych spoiw modyfikujących znacząco poprawia właściwości technologiczne uzyskanych mas formierskich, co sprzyja ich przyszłościowemu zastosowaniu w odlewnictwie precyzyjnym w skali przemysłowej.
Author Marcin Małek (FMSE / DMD)
Marcin Małek,,
- Division of Materials Design
, Paweł Wiśniewski (FMSE / DMD)
Paweł Wiśniewski,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
, Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design
Journal seriesMateriały Ceramiczne, ISSN 1505-1269
Issue year2015
Vol67
No4
Pages434-437
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmieszanki formierskie, właściwości technologiczne, SiC, formy ceramiczne, odlewanie precyzyjne
Keywords in Englishceramic slurries, technological properties, SiC, ceramic shell moulds, investment casting
DOIDOI:10.13140/RG.2.1.3364.0722
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-acc6d22c-adc9-44d8-8e36-89802f3ba9e4
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?