Numerical identification of the dynamic characteristics of a steel-concrete railway bridge

Henryk Zobel , Radosław Oleszek , Rafał Michalczyk , Przemysław Mossakowski , Artur Zbiciak

Abstract

This article presents chosen elements of a dynamic analysis of a rail bridge located on the CMK trunk railway line in Poland. The solution of an eigenvalue problem for the struc ure (a theoretical modal analysis) using several computational models created with different discretization methods (different accuracy levels) is presented. The dynamic response of the bridge span (time-history analysis – integration of equations of motion) to loading with HSLM train models as per PN-EN 1991-2 is determined. The results were compared with the current code and regulations relating to high-speed rail system
Author Henryk Zobel (FCE / IRB)
Henryk Zobel,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Rafał Michalczyk (FCE / IRB)
Rafał Michalczyk,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Przemysław Mossakowski - [Politechnika Warszawska]
Przemysław Mossakowski,,
-
-
, Artur Zbiciak (FCE / IRB)
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesDrogi i Mosty, ISSN 1643-1618, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol13
No3
Pages275-301
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishanaliza dynamiczna, HSLM, MES, mosty kolejowe, normy europejskie, obci¹¿enia ruchome
Keywords in Englishdynamic analysis, Eurocodes, FEM, HSLM,moving loads, railway bridges.
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in Polish. W artykule przedstawiono wybrane elementy analizy dynamicznej kolejowego obiektu mostowego zlo-kalizowanego w ci¹gu Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK).Zakres obliczeñ obejmowa³ rozwi¹zanie zadania w³asnego konstrukcji (teoretyczna analiza modalna) z u¿yciem kilku modeli obliczeniowych o zró¿nicowanym sposobie dyskretyzacji (dok³adnoœci) oraz wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi przês³a (analiza czasowa – ca³kowanie równañ ruchu) na przejazdy poci¹gów du¿ych prêdkoœci HSLM zgodnie z PN-EN 1991-2. Uzyskane wyniki obliczeñ porównano z aktualnymi zaleceniami normowymi i przepisami kolejowymi dotycz¹cymi kolei du¿ych prêdkoœc
DOIDOI:10.7409/rabdim.014.018
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 29-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.615
Citation count*6 (2019-11-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back