WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OPERACYJNYCH LANCY WTRYSKOWEJ NA DYSTRYBUCJĘ REAGENTA W KOMORZE PALENISKOWEJ KOTŁA ENERGETYCZNEGO

Michalina Karolina Kurkus-Gruszecka , Piotr Krawczyk , Krzysztof Badyda

Abstract

Summary. The article presents a numerical analysis of the reagent injection process into the energy boiler com- bustion chamber using an injection lance. The process occurs during the flue gas denitrification system operation as part of selective nitrite reduction (SNCR technology. The SNCR technology is the second (in addition to selec- tive catalytic reduction in terms of flue gas denitrification technology applications number in power boilers world- wide. As part of the work presented, a mathematical model of thermal-flow processes taking place in the combustion chamber was developed, which was then implemented in a numerical environment. Particular attention was paid to modeling the reagent drops injection with the discrete phase modeling (DPM method. Using the created model, several numerical simulations were performed for different lance operating conditions. Therefore, an assessment of the lance operating parameters impact on the reagent distribution in the combustion chamber was made. The calculation results were discussed and presented in graphic form.
Author Michalina Karolina Kurkus-Gruszecka (FPAE)
Michalina Karolina Kurkus-Gruszecka,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
, Piotr Krawczyk (FPAE / IHE)
Piotr Krawczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2019
Vol5
No144
Pages46-51
Publication size in sheets7.3
Keywords in Polishlanca wtryskowa, SNCR, modelowanie CFD
Keywords in Englishinjection lance, SNCR, CFD modelling
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in Polish W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu wtrysku reagenta do komory paleniskowej kotła ener- getycznego przy użyciu lancy wtryskowej, zachodzącego podczas pracy systemu odazotowania spalin w ramach technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Technologia SNCR jest drugą (obok selektywnej redukcji kata- litycznej) pod względem ilości zastosowań technologią odazotowania spalin w kotłach energetycznych na świecie. W ramach przeprowadzonych prac badano wtrysk reagenta dla przyjętych warunków optymalnych tj. temperatury z zakresu okna reakcji oraz geometrii komory paleniskowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku numerycznym. Szczególną uwagę poświęcono modelowaniu wtrysku kropel reagenta przy wykorzystaniu metody modelowania fazy dyskretnej (DPM). Wykorzystując zbudowany model, przeprowadzono szereg symulacji numerycznych dla różnych warunków operacyjnych lancy. Następnie dokonano oceny wpływu parametrów operacyjnych lancy na dystrybucję reagenta w komorze paleniskowej. Wyniki przeprowadzonych obliczeń omówiono oraz przedstawiono w formie graficznej
URL http://www.rynek-energii.pl/pl/node/3967
Languagepl polski
File
07 - Kurkus-Gruszecka Krawczyk Badyda.pdf of 18-10-2019
1.04 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.233; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?