Porównanie metod weryfikacji hipotez obiektów rozpoznawanych w obrazach RGB-D

Michał Laszkowski , Tomasz Michał Kornuta

Abstract

W ponizszej pracy skupiono uwag˛e na wykorzystaniu czujników RGB-D do rozpoznawania ˙ obiektów na potrzeby robotyki usługowej. W szczególnosci celem było porównanie działa- ´ nia wybranych metod weryfikacji hipotez. W referacie pokrótce opisano kompletny podsystem percepcji robota słuz ˛acy do rozpoznawania obiektów oraz zaproponowano odpowied- ˙ ni ˛a metodyk˛e badan. W badaniach tych przeanalizowano zarówno poprawno ´ s´c detekcji, jak ´ i pozycjonowania rozpoznawanych obiektów. Otrzymane wyniki potwierdzaj ˛a poprawnos´c´ opracowanego rozwi ˛azania i wskazuj ˛a kierunki dalszego rozwoju systemu.
Author Michał Laszkowski
Michał Laszkowski,,
-
, Tomasz Michał Kornuta (FEIT / AK)
Tomasz Michał Kornuta,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages367-376
Publication size in sheets0.5
Book Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (eds.): Postępy Robotyki. Tom I i II, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, no. 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, 618 p.
ProjectDevelopment of methodology of control, decision support and production management. Project leader: Zieliński Cezary, , Phone: 5102, start date 19-05-2015, end date 31-12-2016, 504/02233/1031, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
laszkowski kornuta_weryfikacja_PR16.pdf 1.11 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?