Study on the behavior of nanofiltration membranes using for chromium(III) recovery from salt mixture solution

Paweł Religa , Anna Kowalik-Klimczak , Paweł Gierycz

Abstract

Results of studies of the effects of concentrate salt solutions characterized by low pH, on the nanofiltration membrane surface properties used for the separation of chromium(III) have been presented in this paper. It was shown that the low pH of the concentrate salt solutions and cleaning bath with hydrochloric acid irreversibly altered the charge of tested membranes. As the consequence an instability of permeability and selectivity of the membrane during the process was noticed. The effect of alkaline bath used after cleaning with a solution of hydrochloric acid to regenerate the surface charge of tested membranes was also examined. The results showed that the use of bath in the form of sodium hydroxide leads to the partial recovery of a low surface charge of the membranes. In addition a significant improvement in the stability of the tested NF membranes used for the separation of chromium(III) from concentrate salt solutions at low pH was observed. Moreover, SEM images obtained for the tested membranes cleaned with solutions of HCl and NaOH indicated no mechanical defects in the structure of the examined membranes
Author Paweł Religa - [Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities (UTHRAD)]
Paweł Religa,,
-
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
, Anna Kowalik-Klimczak (FCPE / DSP)
Anna Kowalik-Klimczak,,
- Department of Separation Processes
, Paweł Gierycz (FCPE / DSP)
Paweł Gierycz,,
- Department of Separation Processes
Journal seriesDesalination, ISSN 0011-9164
Issue year2013
Vol315
Pages115-123
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnanofiltracja (NF), odzyskiwanie chromu(III), ładunek membrany, przepuszczalność membrany, mycie membrany
Keywords in Englishnanofiltration (NF), chromium(III) recovery, membrane charge, permeability, cleaning agents
ASJC Classification2210 Mechanical Engineering; 2312 Water Science and Technology; 2500 General Materials Science; 1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishW artykule tym zostały przedstawione wyniki badań wpływu stężonych roztworów soli, charakteryzujących się niskim pH, na własności powierzchniowe membrany stosowanej do separacji chromu(III). Wykazano, że niskie pH stężonych roztworów soli oraz kąpiele myjące zawierające kwas solny zmieniają nieodwracalnie ładunek badanych membran, co powoduje niestabilność przepływu permeatu oraz brak selektywności membrany podczas prowadzenia procesu. Zbadano również wpływ alkalicznych kąpieli myjących membranę stosowanych po wstępnym użyciu kwasu solnego na ładunek membrany. Otrzymane wyniki pokazują, że zastosowanie wodorotlenku sodu jako kąpieli myjącej powoduje częściowe odzyskanie ładunku membrany. Dodatkowo, po takiej kapieli, zanotowano znaczący wzrost stabilności testowanych membran NF używanych do separacji chromu(III) ze stężonych roztworów, przy niskim pH. Ponadto obrazy SEM testowanych membran, które były myte roztworami HCL i NaOH, nie wykazywały żadnych mechanicznych defektów ich struktury.
DOIDOI:10.1016/j.desal.2012.10.036
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916412005942
Languageen angielski
File
GieryczP.,Desalination.pdf 1.7 MB
Score (nominal)45
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 15-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 45.0, 15-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 25; GS Citations = 37.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 2.143; WoS Impact Factor: 2013 = 3.96 (2) - 2013=3.481 (5)
Citation count*37 (2020-09-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?