Motywowanie pracowników w warunkach niepewności - komunikat z badań

Agnieszka Krzętowska , Andrzej Jagodziński

Abstract

The changing reality in the global economy affected by, among others, surprising competition, considerable fluctuation of exchange rates and interest-bearing rates, changes of terms of trade or changes in the political situation are the source of uncertainty. Local markets and financial conditions of enterprises undergo changes which, in turn, cause the changes of employees' preferences and needs. Holding out in such conditions also requires a new look into HR management. However, on the basis of information coming from the Polish companies it is hard to assess if the companies' managers are aware of the fact that the enterprise success is dependent not only on the employees' abilities, skills and education but also on their motivation, i.e. their will and readiness to act.That is why the problem of employees' motivation becomes more and more important and is worth examining its efficiency
Author Agnieszka Krzętowska (CESS)
Agnieszka Krzętowska,,
- College of Economics and Social Sciences
, Andrzej Jagodziński
Andrzej Jagodziński,,
-
Pages18-27
Publication size in sheets0.5
Book Grzywacz Jacek, Kowalski Sławomir (eds.): Banki, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności, 2013, Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ISBN 978-83-61601-85-2, 520 p.
Keywords in Polish niepewność, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie i motywacja, system motywacyjny, bodźce płacowe i pozapłacowe systemu motywacyjnego
Keywords in Englishuncertainty, HR management, motivating and motivation, motivation system, remuneration and off-remuneration incentives of the motivation system
Abstract in PolishZmieniająca się rzeczywistość w zglobalizowanej gospodarce pod wpływem m..in. zaskakujących konkurencji, głębokich wahań kursów walut i stóp procentowych, zmian terms of trade czy wydarzeń politycznych staje się źródłem niepewności. Zmieniają się więc lokalne rynki i kondycje finansowe przedsiębiorstw, co powoduje zmiany preferencji i potrzeb pracowników. Przetrwanie w tych warunkach wymaga również nowego spojrzenia na zarządzania zasobami ludzkimi. Jednak na podstawie sygnałów płynących z polskich przedsiębiorstwa trudno jest ocenić, czy menedżerowie są świadomi, iż sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest nie tylko od zdolności, umiejętności i wykształcenia pracowników, ale również od ich motywacji, a więc woli i chęci działania. Stąd też kwestie motywowania pracowników nabierają coraz większego znaczenia i warto badać ich skuteczność.
Languagepl polski
File
motywcja-artykuł.pdf 586.83 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?