Stan gospodarki ściekowej w Polsce oraz kierunki jej poprawy w latach 2006-2015

Zbigniew Heidrich , Jolanta Podedworna , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

W artykule przedstawiono informacje dotyczące stanu gospodarki ściekowej w Polsce na dzień 31 grudnia 2003 r. Są to informacje wskazujące na istotne braki w rozwoju systemów kanalizacyjnych, które to powinny być rozbudowane i zmodernizowane, tak aby w roku 2015 wszystkie powstające ścieki były odprowadzane i unieszkodliwiane w sposób zorganizowany zgodnie ze standardami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Artykuł ten zawiera nie tylko informacje o charakterze statystycznym ale również informacje na temat kierunków rozwiązań gospodarki ściekowej z uwzględnieniem zapisów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Miejskich. Przekazane w artykule informacje mają charakter bardzo ogólny. Bardziej szczegółowe informacje i dane zamieszczone będą w kolejnych numerach czasopisma Forum Eksploatatora i dotyczyć będą nie tylko systemów odprowadzania ścieków ale również a nawet przede wszystkim kierunków rozwiązań modernizacji i rozbudowy miejskich oczyszczalni ścieków oraz kierunków przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. Szczególnie to ostatnie zagadnienie będzie przedstawione w sposób szczegółowy z tego względu, że jak dotychczas brak jest jednoznacznych kierunków postępowania z osadami sadami ściekowymi.
Autor Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Tytuł czasopisma/seriiForum Eksploatatora, ISSN 1640-8624
Rok wydania2006
Nr1
Paginacja10-13
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimgospodarka ściekowa, gospodarka osadowa, oczyszczalnia ścieków
Słowa kluczowe w języku angielskimwastewater management, sludge management, wastewater treatment plant
Językpl polski
Punktacja (całkowita)1
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Cytowania GS = 1.0
Liczba cytowań*1 (2015-05-06)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?