Osady polodowcowe w żwirowni w Paplinie (Wysoczyzna Rawska) w świetle badań teksturalnych

Anna Lejzerowicz , Anna Wysocka

Abstract

The study area is located approximately 60 km south-west of Warsaw. Gravel pit in Paplin is located on the Rawa Upland in the glacial upland area of Middle-Poland glaciation. Post-glacial sediments exposing along the south- east wall of the excavation were subjected to sedimentological research. Following analyses were performed: the gran - ulometric composition of deposits, the frosting and rounding analyses of sand quartz grains (1.0–0.5 mm) according to Krumbein (1941) and refined by Goździk (1980) and Mycielska-Dowgiałło and Woronko (1998) and mineralogical studies of sand fraction. Textual indicators i.e. mean grain size (M z ), standard deviation ( σ 1 ), skewness (Sk 1 ) and kur - tosis (K G ) were calculated according Folk and Ward formulas (1957) using the Gradistat program. The obtained results allowed the quantitative characteristics of the sediment features. Relatively high diversity of investigated sediments was observed: from dominating fine-grained sediments deposited in the low-energy environment, characterized by cross-stratification, to coarse-grained sediments deposited in the environment of intense flow of water from the melting glacier. Most of deposits was transported in suspension. High uniformity of deposits was observed regarding the round - ing and frosting of quartz grains and mineral-petrographic composition.
Author Anna Lejzerowicz (FCE / IRB)
Anna Lejzerowicz,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Anna Wysocka
Anna Wysocka,,
-
Journal seriesLandform Analysis, ISSN 1429-799X, e-ISSN 2081-5980
Issue year2016
Vol31
Pages3-16
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishanalizy teksturalne, parametry uziarnienia, osady polodowcowe, Wysoczyzna Rawska
Keywords in Englishtextural analyses, grain-size parameters, post-glacial deposits, Rawa Upland
Abstract in PolishTeren badań znajduje się około 60 km na południowy zachód od Warszawy. Żwirownia w Paplinie zlokali - zowana jest na Wysoczyźnie Rawskiej w strefie wysoczyzny polodowcowej zlodowacenia środkowopolskiego. Badaniom sedymentologicznym poddano osady polodowcowe odsłaniające się wzdłuż południowo-wschodniej ściany wyrobiska. Przeprowadzono analizy: uziarnienia, charakteru obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziaren kwarcu frakcji 0,5–1,0 mm według Krumbeina (1941) w modyfikacji Goździka (1980) oraz Mycielskiej-Dowgiałło i Woronko (1998), a także analizę mineralno-petrograficzną frakcji 0,5–1,0 mm według Kenig (1999). Wskaźniki teksturalne, tj.: średnia średnica (M z ), wysortowanie ( σ 1 ), skośność (Sk 1 ) oraz spłaszczenie (K G ) obliczono metodą Folka i Warda (1957) z wykorzy - staniem programu Gradistat. Uzyskane wyniki pozwoliły na ilościową charakterystykę cech osadu. Zaobserwowano stosunkowo duże zróżnicowanie badanych osadów: od dominujących osadów drobnoziarnistych deponowanych w ni - skoenergetycznym środowisku, charakteryzujących się warstwowaniami przekątnymi i rynnowymi, do osadów grubo - ziarnistych deponowanych w środowisku intensywnego przepływu wód z topniejącego lądolodu. Większość osadów była transportowana w zawiesinie. Zaobserwowana została duża jednorodność osadów ze względu na charakter obto - czenia i zmatowienia powierzchni ziaren kwarcu oraz skład mineralno-petrograficzny.
DOIDOI:10.12657/landfana.031.001
URL http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA31/LA31_003-016.pdf
Languagepl polski
File
LA31_003-016.pdf 7.57 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?