Diagnoza planowania cywilnego w procesie przygotowań obronnych

Urszula Kąkol , Marek Kisilowski , Grzegorz Kunikowski , Anna Uklańska

Abstract

This paper presents the results of research carried out for the purpose of diagnosis of planning civil in the defense planning process. The study includes a review of the literature sources and analysis of the current state of civil emergency planning in Poland in relation to the participation of stakeholders in the processes of defense planning. The study enables the assessment of the Polish civil planning in theoretical and practical aspects. As the result of the research defense needs and the role of civil planning in crisis managements and protection of critical infrastructure were identified. The paper presents the results of research conducted by a team of authors and is a derivative of the project: Highly specialized platform supporting civil emergency planning and rescue in the Polish public administration and units of the National Fire Fighting and Rescue System, implemented with the funds from the National Centre for Research and Development.
Author Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, Grzegorz Kunikowski (FoM / BITD)
Grzegorz Kunikowski,,
- The Department of Business Informatics
, Anna Uklańska (FoM / PMD)
Anna Uklańska,,
- Production Management Department
Pages53-63
Publication size in sheets0.5
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishplanowanie cywilne, przygotowanie obronne, infrastruktura krytyczna, plany zarządzania kryzysowego
Keywords in Englishcrisis management, civil emergency planning, defensive planning, critical infrastructure, crisis management plans
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie wyników badań realizowanych na potrzeby diagnozy planowania cywilnego w procesie przygotowań obronnych. Badania obejmowały przegląd źródeł literaturowych i analizę obecnego stanu planowania cywilnego w Polsce w odniesieniu do udziału interesariuszy w procesach przygotowań obronnych. Część studialna pozwoliła na ocenę polskiego planowania cywilnego na tle przygotowań obronnych w wymiarze prawnym i teoretycznym. W wyniku badań zidentyfikowano potrzeby obronne oraz rolę planowania cywilnego w zarządzaniu kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej. Rozdział prezentuje rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół autorów w opisanym zakresie i jest pochodną projektu „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-3-2016/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?