Wybrane zagadnienia ekonomiki e-learningu

Izabela Maleńczyk , Bartłomiej Gładysz , Stanisław Marciniak

Abstract

The main goal of the article is presentation of methodology for evaluation of selected as-pects of academic e-learning economics. Specific goals include presentation of selected aspects of e-learning financial analysis i.e. fixed, variable, total and margin costs, analysis of contribu-tion margin and analysis of economies of scope and scale of academic e-learning. Literature study was conducted. Basic models for costs estimation (fixed, variable, total and margin) and relations between costs of e-learning and traditional academic learning were discussed. The paper starts with the definition of a reference model of academic e-learning. The model addresses different aspects of e-learning i.e. social, technological, educational, economic, and regulatory (law). Income and costs categories (i.e. fixed and variable, direct and indirect, mar-ginal) were analyzed for academic e-learning. Grounding on this, analysis of economies of scale and scope in academic e-learning was presented. Additionally different models of gross margin and return indexes were discussed. Main result presented in the article is the possibility (or even the need of) and simplified guidelines for an analysis of academic e-learning considering economic factors such as economy of scale, economy of scope, total costs, fixed and variable costs, direct and indirect costs, marginal costs, gross margin, break-even point, return indexes. Finally, illustrative example from practice of academic e-learning organizations were presented.
Author Izabela Maleńczyk (FPE / IOPS)
Izabela Maleńczyk,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Bartłomiej Gładysz (FPE / IOPS)
Bartłomiej Gładysz,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Stanisław Marciniak (FPE / IOPS)
Stanisław Marciniak,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriese-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2018
Pages00-00
Keywords in Polishekonomika e-learningu; koszty e-learningu; wydatki e-learningu; korzyści skali e-learningu; korzyści zakresu e-learningu
Keywords in Englisheconomics of e-learning; e-learning costs; e-learning expenses; economies of scale of e-learning; economies of scope of e-learning
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest przedstawienie metodyki oceny wybranych aspektów ekonomiki e-learningu akademickiego. Cele szczegółowe stanowi prezentacja wybranych zagadnień analizy finansowej e-learningu akademickiego takich jak analiza kosztów całko-witych, stałych, zmiennych i marginalnych, analiza marży pokrycia oraz analiza korzyści skali i korzyści zakresu. W tym celu przeprowadzono studium literaturowe i zaprezentowano możliwe sposoby kalkulacji kosztów (stałych, zmiennych, całkowitych, marginalnych) oraz zależności między kosztami e-learningu i nauczania tradycyjnego. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania modelu referencyjnego e-learningu akademickiego. Model obejmuje różne uwarunkowania e-learningu, w tym społeczne, technologiczne, ekonomiczne, edukacyjne i prawne. Następnie przeanalizowano kategorie kosztów i kategorie przychodów typowe dla e-learningu akademickiego. Na tej podstawie zaprezentowano rozważania dotyczące korzyści wynikających ze skali prowadzonej działalności e-learningowej oraz z zakresu prowadzonej działalności e-learningowej. Przeanalizowano również możliwe modele dla marży brutto i progu rentowności, a następnie poddano wstępnej analizie możliwości wykorzystania wskaźników rentowności w ocenie jednostek e-learningu akademickiego. Przedstawiono wskazówki, jak można analizować (w odniesieniu do e-learningu akademickiego) czynniki ekonomiczne takie jak: koszty całkowi-te, koszty stałe i koszty zmienne, koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści skali i korzyści zakresu, marża brutto, próg rentowności i wskaźniki rentowności. Zaprezentowane zostały także przykłady z praktyki jednostek realizujących e-learning akademicki.
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back