Analiza wybranych problemów dotyczących doboru systemu srk dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych

Magdalena Kycko , Wiesław Zabłocki

Abstract

One of the essential elements of the railway transport modernization in Poland is the implementation of modern systems of interoperable ERTMS / ETCS (European Rail Traffic Management System / European Train Control System) fulfilling the tasks and functions of CCS (control-command and signalling) systems. Th e investment process including the implementation of ERTMS / ETCS requires prior development of a number of documents, which include feasibility study, terms of reference, a description of the contract and many others. The initiation of the investment process is preceded by a series of activities including the evaluation and selection of the right target railway traffi c control system for the selected railway line. Due to the interoperability requirements, it becomes necessary to develop methods for assessment of the possible ERTMS / ETCS confi gurations and later selection of a confi guration for a railway line with predefi ned service and traffic parameters. The aim of the publication is to present a concept that can be considered as the basis for methods of analysis and rail control traffi c system selection. The sample line, which was selected to carry out research and analysis, is a section of the selected railway line section of the railway line No. 7 due to its strategic location and traffic load.
Author Magdalena Kycko (FT / TCTI)
Magdalena Kycko,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Wiesław Zabłocki (FT / TCTI)
Wiesław Zabłocki,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
Other language title versionsThe Analysis of Selected Issues of Signalling System Selection for a Railway Line with Set Railway Service and Traffic Parameters
Journal seriesProblemy Kolejnictwa, ISSN 0552-2145, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol179
Pages21-26,83-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem, sterowanie ruchem kolejowym, ERTMS / ETCS
Keywords in Englishsystem, rail traffi c control, ERTMS/ETCS
Abstract in PolishJednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrożenie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS / ETCS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym / Europejski System Sterowania Pociągami), spełniających zadania i funkcje BKJP (Bezpieczna Kontrola Jazdy Pociągów). Proces inwestycyjny, w tym wdrożenie systemów ERTMS / ETCS, wymaga wcześniejszego opracowania wielu dokumentów, które obejmują studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wiele innych [9, 10]. Wszczęcie procesu inwestycyjnego poprzedzają działania, w tym ocena i wybór właściwego docelowego systemu sterowania ruchem kolejowym dla wybranej linii kolejowej. Ze względu na wymagania dotyczące interoperacyjności, konieczne jest opracowanie metod oceny możliwych konfiguracji systemów ERTMS / ETCS, a następnie selekcja konfiguracji linii kolejowej o wstępnie zdefiniowanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji, która może być uznana za podstawę dla metod analizy i wyboru systemu sterowania ruchem kolejowym. Linią próbną, która została wyznaczona do przeprowadzenia badań i analiz, jest wybrany odcinek linii kolejowej nr 7 ze względu na jego strategiczne położenie i obciążenie ruchem.
URL http://atena.ikolej.pl/pl/archiwum
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back