Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB

Andrzej Głażewski

Abstract

A very special model of geographic reality called mental map (or mental geo-model) is still functioning in our mind and has been analyzed and modified together with development of the man s consciousness and his or her relations with material, often digital, models like maps, satellite images etc. One of the most interesting geo-models used in visualization, also in navigation services and geoportals, is a hybrid map. This map integrates Digital Cartographic Model (DCM) -vector data and Digital Image Model (DIM) - raster (remote sensed) data. The problem of integration of hybrid map components has been studied, regarding spatial aspect (like resolutions of data), time aspect (dates of data acquisition), and visual aspect, the most interesting in cartography. The paper presents the origin of multiresolution reference database in Poland and several aspects of using hybrid maps in visualisation of such databases. Among the application fields regarding MRDB there are studies within the frame of the National Research Center (NCN) project entitled Developing of the methodology of supplying, generalisation, visualisation nad spatial analysis in environment of multiresolution Georeference DataBase (BDG), carried out by Geodesy and Cartography Faculty of the Warsaw University of Technology. This project coincides with a practical solution - developing of a national reference database, modeled according to TBD (Topographical DB) technical guidelines (2010), conducted by the Head Office of Geodesy and Cartography (GUGiK) and financed by the European Regional Development Fund (ERDF) -project entitled Georeference DataBase of Topographic Objects (GBDOT) with National Management System. Those perspectives involve new conditions of visualization in geoportals, often playing the role of a geographic atlas, where hybrid maps are often used.
Author Andrzej Głażewski ZK
Andrzej Głażewski,,
- Department of Cartography
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522
Issue year2011
Vol9
No2
Pages23-35
Keywords in Polishmapa mentalna, mapa hybrydowa, baza typu mrdb, dane referencyjne
Keywords in Englishmental map, hybrid map, mrdb, reference data
Abstract in PolishHybrydowy model rzeczywistości geograficznej, który jest wizualizowany, czyli uzmysławiany i przez to dostępny dla człowieka, powstaje poprzez integrację dwu model tej rzeczywistości, które, co prawda bliskie sobie, niosą ze sobą różne znaczenia i mają różne zastosowania. Mowa o bazie danych przestrzennych, która jest udostępniana w formie mapy, czyli modelu kartograficznego, znakowego (Digital Cartographic Model- DCM) oraz o obrazie fotograficznym terenu - modelu teledetekcyjnym, obrazowym (Digital Image Model- DIM). Aby można było mówić o wizualizacji hybrydowej obie stosowane kategorie modeli muszą spełniać szereg warunków, umożliwiających ich integrację na płaszczyźnie geometrycznej (system współrzędnych, dokładności, poziomy szczegółowości), czasowej (daty pozyskania danych tych modeli) oraz formalnej, związanej ze stosowanymi formatami pozyskiwania i udostępniania produktów. W praktyce najczęściej model DCM reprezentują warstwy mapy wektorowej (zwizualizowane treści bazy danych przestrzennych), natomiast rolę modelu obrazowego (DIM) pełni ortofotomapa lotnicza lub satelitarna. Wybrane aspekty badań nad możliwościami zastosowania i rolą hybrydowej wizualizacji kartograficznej w prezentacji danych referencyjnych zgromadzonych w bazie typu MRDB ukazano na tle genezy współczesnej koncepcji wielorozdzielczzej bazy danych referencyjnych, jaka ma szansę być opracowywana w Polsce. Jednym z pól zastosowań baz danych tego typu są doświadczenia rozpoczęte w ramach projektu badawczego NCN pt. Opracowanie metodyki zasilania, generalizacji, wizualizacji i prowadzenia analiz przestrzennych w środowisku wielorozdzielczej bazy danych topograficznych BDG, prowadzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii pw. Projekt ten zbiega się w czasie z opracowaniem produkcyjnym ogólnokrajowej bazy danych referencyjnych modelowanej wg zasad Wytycznych Technicznych TBD, prowadzonym przez GUGiK jako przedsięwzięcie finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania. W tej nowej perspektywie warto zwrócić uwagę na rosnącą rolę wizualizacji geoportalowej, pełniącej często rolę atlasu geograficznego, gdzie znakomite zastosowanie znajdują mapy hybrydowe.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*3 (2018-06-21)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back