Problemy zagospodarowania wody z procesu wydobycia gazu łupkowego

Jakub Rajewski , Anna Kowalik-Klimczak , Paweł Gierycz

Abstract

Technologia szczelinowania hydraulicznego w połączeniu z wierceniami otworów poziomych zrewolucjonizowała sposób wydobywania gazu ziemnego ze złóż występujących w formacjach skał łupkowych na świecie. TakŜe w Polsce ten sposób prowadzenia odwiertu dał możliwość dotarcia do wcześniej technicznie nie dostępnych pokładów gazu ziemnego. Jednak wdrożenie tej technologii w konsekwencji powoduje powstawanie duŜych ilości wód poprodukcyjnych o bardzo złoŜonym składzie. Istotnym zatem staje się odpowiednie zagospodarowanie tych ścieków. Najlepszym rozwiązaniem, do którego należy dążyć jest wyeliminowanie odprowadzania wód podprocesowych do środowiska. Najkorzystniejszą z opcji zagospodarowania według doniesień literaturowych jest odpowiednie oczyszczenie wód poprodukcyjnych w celu spełnienia wymogów środowiska oraz możliwości ponownego uŜycia oczyszczonych ścieków do kolejnych operacji szczelinowania. W pracy przeanalizowano ilości oraz złoŜony skład cieczy uŜywanej do szczelinowania. Ponadto w oparciu o literaturę światową przedstawiono propozycje oczyszczania powstającej wody poprodukcyjnej w celu spełnienia wymogów ochrony środowiska lub ponownego wykorzystania części oczyszczonych ścieków do kolejnej operacji szczelinowania. Przedstawione w literaturze doświadczenia autorów oraz dane wskazują, Ŝe do oczyszczenia wód pozabiegowych można z powodzeniem zastosować techniki membranowe. Pomimo jednak opracowania kilku koncepcji pozwalających na częściowe zawrócenie wody do procesu brak wciąż technologii, która maksymalnie zredukuje ilość powstających ścieków i pozwoli na zoptymalizowanie zamknięcia obiegu wody w procesie szczelinowania hydraulicznego.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Jakub Rajewski (FCPE / DSP)
Jakub Rajewski,,
- Department of Separation Processes
, Anna Kowalik-Klimczak (FCPE / DSP)
Anna Kowalik-Klimczak,,
- Department of Separation Processes
, Paweł Gierycz (FCPE / DSP)
Paweł Gierycz,,
- Department of Separation Processes
Pages35-35
Book XI Konferencja Dla Miasta i Środowiska. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, 25 listopada 2013. Materiały konferencyjne, 2013, ul. Waryńskiego 1, Warszawa 00-645, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Keywords in Polishgaz łupkowy, szczelinowanie hydrauliczne, procesy membranowe
Languagepl polski
File
Rajewski J. (i in.) - Problemy zagospodarowania wody....pdf 421 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?