Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce w kontekście KET

Katarzyna Rostek , Agnieszka Skala

Abstract

The importance of technological entrepreneurship for the Polish economy is expressed by an increase in the competitiveness of Polish companies and their products in foreign markets. Leading in this area are Key Enabling Technologies (KETs), which is currently included six industry groups selected by the European Commission. The research results presented in this paper are intended to draw attention on the role and importance for the Polish economy which have knowledge and supporting the development of KET. For achieving this an original method to identify subjects KET was developed and implemented, and then was made a classification analysis. It was also proposed KETs potential index as measure of the company’s strength for being able to fulfill the tasks put before KETs. As a result it was possible to identify the Polish manufacturing companies, which can be described as KETs and which are the starting point for in-depth research and analysis.
Author Katarzyna Rostek (FoM / BITD)
Katarzyna Rostek,,
- Business Information Technology Department
, Agnieszka Skala (FT / DTI)
Agnieszka Skala,,
- Department of Transport Infrastructure
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
Issue year2016
No1/2016
Pages45-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetoda identyfikacji, analiza klasyfikacyjna, analiza segmentacyjna, charakterystyka populacji
Keywords in Englishidentification method, classification analysis, segmentation analysis, population characteristics
Abstract in PolishZnaczenie przedsiębiorczości technologicznej dla polskiej gospodarki wyraża się wzrostem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynkach zagranicznych. Wiodące w tym obszarze są kluczowe technologie wspomagające (Key Enabling Technologies - KET), do których zaliczanych jest obecnie sześć grup branżowych, wytypowanych przez Komisję Europejską. Przedstawione w niniejszym referacie wyniki badań, mają na celu zwrócić uwagę na rolę i znaczenie, jakie ma dla polskiej gospodarki poznanie i wspieranie rozwoju KET. W tym celu opracowano i zastosowano autorską metodę identyfikacji podmiotów KET, a następnie przeprowadzono ich analizę klasyfikacyjną. Zaproponowano również wskaźnik potencjału, który dokonuje oceny siły, z jaką przedsiębiorstwo jest w stanie spełniać zadania postawione przed KET. W efekcie było możliwe wskazanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które można określić mianem KET i które stanowią punkt wyjścia dla pogłębionych badań i analiz.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 06-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 06-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?