Analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP "Solidarność"

Stanisław Białousz , Joanna Jaroszewicz , Jerzy Chmiel , Sebastian Różycki

Abstract

The choice of location of the investment as large as the Central Airport for Poland which needs 3000 ha for terminals and the airport, 6000 ha for the limited use zone, and 32 000 ha for an expansion zone, should be preceded by spatial analyses. Three groups of factors: functional-transport, socio-economic and environmental ones should be considered. The first group of factors determined the choice of the location of „Stanisławów”. The paper introduces the history of the decision to build the CPK, the results of some expert opinions and the justification of the Polish Government for the location in Stanisławów. The authors made simplified spatial analyses taking into account the time accessibility of the airport, housing development, land relief and hydrography, as well as soils and protected areas. The analyses showed that from the perspective of transport functions, the location in Stanis³awów is very good, but from the perspective of environmental (natural) conditions it has many limitations. Their elimination or mitigation will require additional costs of the construction and operation of the airport.
Author Stanisław Białousz (FGC / DPTSIS)
Stanisław Białousz,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Joanna Jaroszewicz (FGC / CSMES)
Joanna Jaroszewicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Jerzy Chmiel (FGC / DPTSIS)
Jerzy Chmiel,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Sebastian Różycki (FGC / DPTSIS)
Sebastian Różycki,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2018
VolXVI
No3(82)
Pages175-198
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishCentralne Lotnisko, analizy przestrzenne, WLC, TOPSIS
Keywords in EnglishCentral Airport for Poland, spatial analysis, WLC, TOPSIS
Abstract in PolishWybór miejsca dla inwestycji tak dużej powierzchniowo jak Centralny Port Komunikacyjny, dla którego potrzeba na lotnisko 3000 ha, strefę ograniczonego użytkowania 6000 ha i strefę ekspansji 32 000 ha, powinien być poprzedzony analizami przestrzennymi. Powinny być uwzględnione 3 grupy czynników: funkcjonalno-transportowe, społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. O wyborze lokalizacji „Stanisławów” zadecydowała pierwsza grupa czynników. Artykuł przybliża historię decyzji o budowie CPK, wyniki niektórych ekspertyz oraz uzasadnienie Rządu RP dla lokalizacji w Stanisławowie. Autorzy wykonali uproszczone analizy przestrzenne uwzględniające: czas dojazdu do lotniska, zabudowę mieszkaniową, rzeźbę terenu i hydrografię, gleby, obszary chronione. Analizy wykazały, że z punktu widzenia funkcji transportowych lokalizacja w Stanisławowie jest bardzo dobra, ale z punktu widzenia warunków przyrodniczych ma wiele ograniczeń. Ich usunięcie lub złagodzenie będzie wymagało dodatkowych kosztów przy budowie i eksploatacji lotniska.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2018-3-Bialousz-inni/1734
Internal identifier35/2018
Languagepl polski
File
2018_Jaroszewicz_Chmiel_Różycki_Analizy_przestrzenne_35.pdf of 12-09-2018
2.17 MB
Additional file
2018_Oświadczenia_Jaroszewicz_Chmiel_Róźycki_Analizy_Przestrzenne_35.pdf of 12-09-2018
441.83 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?