Koszty budowy i eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków

Beata Karolinczak , Rafał Miłaszewski

Abstract

The number of studies on investment and operating costs of municipal sewage treatment plants is inadequate, since they are not carried out a systematic analysis in this regard. In the initial stage of designing sewage treatment plant their results would be useful in estimating the size of the investment and operating costs of sewage treatment depending on its capacity. The paper analyzes the costs for construction and operation of rural municipal sewage treatment plants. For this purpose, based on data provided by the district authorities. The analysis was based on the following indicators: total capital expenditures, unit investment expenditure, total annual operating costs and unit annual operating costs. In addition, it presents the structure of the annual operational costs.
Author Beata Karolinczak (FEE / DWSWT)
Beata Karolinczak,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Rafał Miłaszewski (FEE) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
Rafał Miłaszewski,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Other language title versionsThe costs of construction and operation of municipal sewage treatment plants
Journal seriesTechnologia Wody, ISSN 2080-1467
Issue year2016
No1
Pages61-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiejskie komunalne oczyszczalnie ścieków, nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji
Keywords in Englishrural municipal sewage treatment plants, capital expenditures, operating costs
Abstract in PolishLiczba opracowań dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca, gdyż nie są prowadzone systematyczne analizy w tym zakresie. Na wstępnym etapie projektowania oczyszczalni ścieków ich wyniki byłyby pomocne w oszacowaniu wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oczyszczalni w zależności od jej przepustowości. W pracy przeprowadzono analizę kosztów ponoszonych na budowę i eksploatację wiejskich komunalnych oczyszczalni ścieków. W tym celu wykorzystano dane udostępnione przez urzędy gmin. Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące wskaźniki: całkowite nakłady inwestycyjne, jednostkowe nakłady inwestycyjne, całkowite roczne koszty eksploatacji oraz jednostkowe roczne koszty eksploatacji. Ponadto, przedstawiono strukturę rocznych kosztów eksploatacji.
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?