Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce. Formalnie utworzony w 1991 roku na miejsce Instytutu Inżynierii Materiałowej, działającego od 1975 roku na prawach wydziału, kontynuuje prawie 100-letnią tradycję kształcenia i badań materiałowych na Politechnice Warszawskiej. Wydział Inżynierii Materiałowej posiada pełne uprawnienia akademickie. Kształcenie odbywa się według trójstopniowego systemu. Absolwentom pierwszego stopnia studiów nadawany jest tytuł inżyniera, a drugiego magistra inżyniera. Trzeci stopień to studia doktoranckie. Wydział prowadzi przewody doktorskie i habilitacyjne dla własnej kadry oraz kadry innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Wydział Inżynierii Materiałowej aktywnie łączy działalnością dydaktyczną z działalnością naukową. W proces dydaktyczny i badania naukowe zaangażowani są pracownicy naukowo – dydaktyczni (36 osób, w tym 9 profesorów tytularnych i 13 doktorów habilitowanych), naukowo – techniczni i techniczni (45 osób, w tym 25 ze stopniem doktora nauk technicznych) oraz doktoranci. Obsługę administracyjno-finansową prac zapewniają pracownicy administracji (32 osób). Wydział Inżynierii Materiałowej został wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorią A+ w kompleksowej ocenie działalności naukowej jednostek przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2013. Wyrazem aktywności naukowej Wydziału jest duża liczna realizowanych projektów (finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich) oraz powstających publikacji (w dużej części są to publikacje w renomowanych czasopismach z bazy Journal Citation Reports o względnie dużym „impact faktorem”). Wydział prowadzi także aktywną współpracę z partnerami przemysłowymi i zagranicznymi.

Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?